L’Assassinat II / El asessinato II. Por Manel Costa con ilustraciones de Kolo

©Kolo, El asesinato, 2020

Em pregunte si cada persona pensa el mateix en determinats moments de la seua vida. No és que m’importe gaire, però tota curiositat, per insignificant que siga, produeix certa ansietat, fins i tot malestar. Pense que si tots poguérem ajuntar un mateix pensament en un mateix instant, podríem fer realitat eixa idea, però si no és així, tampoc, pense jo que perdríem res.

Totes aquestes reflexions les vaig comentar amb un company de seient, durant una important conferència sobre la filosofia de l’home de pèl-roig, que es va celebrar a la meua ciutat. Aquell home, després d’escoltar les meues inquietuds, callà, ni em va mirar, no va emetre cap objecció, ni per a bé ni per a mal, a les idees que li havia exposat. L’únic que va fer, i a fe que ho va realitzar ben bé, fou mirar-me com si volguera indicar que em comprenia, però que quelcom molt poderós li impedia contestar-me, encara que fóra de manera succinta.

Em vaig quedar pensatiu davant aquesta situació. Tractí d’analitzar-la, intentí desglossar i estudiar, des d’un principi, com i de quina manera hi havia succeït tot. El conferenciant –mentrestant– semblava que volia acabar la seua llauna, però jo ja no li feia cas, estava absort en els meus pensaments. L’actitud del meu veí era evidentment il·lògica, emperò alhora no hi havia ocasionat estranyesa en la resta dels assistents. Encara que verdaderament molt suspicaços havien de ser per adonar-se d’allò que estava passant. En realitat, allò inconseqüent, seria la meua actitud? –pensí–.

Els motius que impulsaven al meu veí a comportar-se de manera tan particular, foren els objectius de les meues següents deduccions. És molt possible que jo haja estat el blanc circumstancial i fortuït d’un amuntegament de preocupacions que en ell es troben. Pot ser que siga això. O simplement té part activa en la conferència a la qual assistim i a una paraula clau, i prèviament convinguda amb el conferenciant, ha d’intervindre; en tal cas, naturalment, no puc distraure la seua atenció.

El cas és que la meua preocupació va anar en augment, fins al punt que, primer en un cercle reduït, i més tard, una mica més ample, la gent, el públic en general començà a intranquil·litzar-se. Els bidells del lloc començaren a xiuxiuejar i a mormolar entre si. El meu veí seguia immers en la conferència, sense donar major importància a la situació que s’estava creant, o sense adonar-se del que ocorria fefaentment. El conferenciant havia agafat nova força, i semblava que l’acte en lloc d’estar acabant estava començant. Novament, i gairebé en actitud inconscient, torní a transmetre els meus pensaments originals al meu company de seient, amb l’esperança que aquesta vegada, no ja per interés o educació, sinó per caritat, em fera cas. Però aquesta vegada, en aquesta segona ocasió, ni tan sols la seua mirada em contestà. Vaig sentir en eixe moment com la totalitat del públic allà congregat, bidells, fins i tot el propi conferenciant, que va callar sobtadament, incrustaven la mirada en la meua persona; l’únic que continuava seré i impertorbable mirant l’horitzó imaginari, era ell, el meu company de seient. M’aixequí a poc a poc, amb por i alhora sorprés pels grans efectes produïts per una causa tan petita. Vaig intentar eixir de la sala, però les cames dels assistents em dificultaven tremendament caminar; cada pas que avançava em costava un temps desproporcionat. Vaig començar a tindre por, i ells se n’adonaren; les seues mirades es clavaven en mi amb una indiferència atroç, tan gran era la desafecció que em considerava a mi mateix que ja estava fora d’aquell lloc, quan en realitat no havia avançat ni cinc passos. Més de quinze metres em separaven de la porta. Mentrestant la sala era un sepulcre. El conferenciat continuava mirant-me amb duresa indiferent. Ell sabia positivament que aquella gent s’adonava que la seua reacció era desmesurada en proporció amb la meua culpa, si és que en tenia, clar està. Per altra banda estava segur que no s’atrevirien a traspassar eixa línia de no retorn; m’ho deien amb les seues mirades, tanmateix, era massa tard, jo ja havia embogit. Les meues preguntes encara martellejaven el meu cervell; la situació ofegava els meus raonaments. Sense contestació, i en les condicions que em trobava, sabia que estava a punt d’afonar-me en el més profund del clot. Ells no es movien, em convidaven a eixir amb la seua mirada, però m’era impossible avançar. Vaig veure una finestra a la meua esquerra, no ho pensí dues vegades, la vaig obrir i vaig saltar. Durant la meua caiguda vaig tindre una ràpida resposta als meus comentaris ignorats.

P.D.- El suïcidi no existeix, no és una altra cosa que una mena d’assassinat. 

Me pregunto si cada persona piensa lo mismo en determinados momentos de su vida. No es que me importe mucho, pero toda curiosidad, por insignificante que sea, produce cierta ansiedad, incluso malestar. Pienso que si todos pudiéramos juntar un mismo pensamiento en un mismo instante, podríamos hacer realidad esa idea, pero si no es así, tampoco, pienso yo que perderíamos nada.

Todas estas reflexiones las comenté con un compañero de asiento, durante una importante conferencia sobre la filosofía del hombre pelirrojo, que se celebró en mi ciudad. Aquel individuo, tras escuchar mis inquietudes, calló; ni me miró, no emitió ninguna objeción, ni para bien ni para mal, a las ideas que le había expuesto. Lo único que hizo, y a fe que lo hizo bastante bien, fue mirarme como si quisiera indicar que me comprendía, pero que algo muy poderoso le impedía contestarme, aunque fuera de manera sucinta.

Me quedé pensativo ante esta situación. Traté de analizarla, intenté desglosar y estudiar, desde un principio, cómo y de qué manera había sucedido todo. El conferenciante, mientras tanto, parecía que quería terminar su patosa conferencia, pero yo ya no le hacía caso, estaba absorto en mis pensamientos. La actitud de mi vecino era evidentemente ilógica, empero a la vez no había ocasionado extrañeza en el resto de los asistentes. Aunque verdaderamente muy suspicaces debían ser para darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. En realidad, lo inconsecuente, ¿sería mi actitud? —pensé.

Los motivos que impulsaban a mi vecino a comportarse de manera tan particular, fueron los objetivos de mis siguientes deducciones. Es muy posible que yo haya sido el blanco circunstancial y fortuito de un amontonamiento de preocupaciones que en él se encuentran. Puede que sea eso. O simplemente tiene parte activa en la conferencia a la que asistimos y a una palabra clave, y previamente convenida con el conferenciante, debe intervenir; en tal caso, naturalmente, no puedo distraer su atención.

El caso es que mi preocupación fue en aumento, hasta el punto de que, primero en un círculo reducido, y más tarde, un poco más amplio, la gente, el público en general, comenzó a intranquilizarse. Los bedeles del sitio empezaron a susurrar y a murmurar entre sí. Mi vecino seguía inmerso en la conferencia, sin dar mayor importancia a la situación que se estaba creando, o sin darse cuenta de lo que ocurría fehacientemente. El conferenciante había cogido nueva fuerza, y parecía que el acto en lugar de estar terminando estaba empezando. Nuevamente, y casi en actitud inconsciente, volví a transmitir mis pensamientos originales a mi compañero de asiento, con la esperanza de que esta vez, no ya por interés o educación, sino por caridad, me hiciera caso. Pero esta vez, en esta segunda ocasión, ni siquiera su mirada me contestó. Sentí en ese momento como la totalidad del público allí congregado, bedeles, incluso el propio conferenciante, que calló repentinamente, incrustaban la mirada en mi persona; lo único que continuaba sereno e imperturbable mirando el horizonte imaginario, era él, mi compañero de asiento. Me levante poco a poco, con miedo y al mismo tiempo sorprendido por los grandes efectos producidos por una causa tan pequeña. Intenté salir de la sala, pero las piernas de los asistentes me dificultaban tremendamente caminar; cada paso que avanzaba me costaba un tiempo desproporcionado. Empecé a tener miedo, y ellos se dieron cuenta; sus miradas se clavaban en mí con una indiferencia atroz, tan grande era la desafección que me consideraba a mí mismo que ya estaba fuera de aquel lugar, cuando en realidad no había avanzado ni cinco pasos. Más de quince metros me separaban de la puerta. Mientras, la sala era un sepulcro. El conferenciante continuaba mirándome con dureza indiferente. Él sabía positivamente que aquella gente se daba cuenta de que su reacción era desmesurada en proporción con mi culpa, si es que la tenía, claro está. Por otro lado estaba seguro de que no se atreverían a traspasar esa línea del no retorno; me lo decían con sus miradas, sin embargo, era demasiado tarde, yo ya había enloquecido. Mis preguntas todavía martilleaban mi cerebro; la situación ahogaba mis razonamientos. Sin contestación, y en las condiciones que me encontraba, sabía que estaba a punto de hundirme en lo más profundo del hoyo. Ellos no se movían, me invitaban a salir con su mirada, pero me era imposible avanzar. Vi una ventana a mi izquierda, no lo pensé dos veces, la abrí y salté. Durante mi caída tuve una rápida respuesta a mis comentarios ignorados.

P.D.- El suicidio no existe, no es otra cosa que una especie de asesinato.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *