L’Assassinat I / El asesinato I

“… abans d’abans, molt abans del principi, les mentides eren innecessàries perquè la veritat no existia. El fet i la paraula eren la mateixa cosa, i per tant el camí fals de crear el fet pel mot no era concebible. Tot era, sense més, el que era.

La pellorfa que cau en netejar els pensaments de raonaments impurs, serveix, generalment, per fer germinar miratges nefasts que condueixen a l’individu a la desfeta interna. Mes aquest anihilament no incideix en l’individu com a tal, sinó en l’individu com a massa, com a classe, com a espècie, i allò més còmic de l’assumpte és que no se n’adona del procés que el portarà a la seua desaparició final, total, tant com a ens individual que com a ens de grup”.

Dit això, el conferenciant es va igualar el seu bigot desmesurat, va escurar el coll un parell de vegades, i mirant despectivament a la concurrència va indicar que a continuació anava a passar a respondre a les preguntes d’aquells espectadors que tingueren certs dubtes o, almenys, volgueren expressar les seues opinions respecte al que ell havia dit. De la mateixa manera, va assenyalar —i això fou el que més em va cridar l’atenció—, que aquells que no estigueren interessats o cregueren que havien d’anar-se’n, ho feren amb prestesa i silenci. Jo, vertaderament, no en tenia res a fer i vaig optar per esperar al diàleg.

A poc a poc, anaren desfilant la majoria dels assistents. Finalment, tan sols uns quant vam quedar a la sala. Ningú s’atrevia a trencar el silenci, ningú, pareixia ser, tenia cap dubte sobre el que haviem escoltat. Jo, almenys, no és que tinguera molts dubtes, el que passava era que, sincerament, no m’interessava en absolut el que el pulcre conferenciant havia dit, tan sols, repetisc, cercava passar un temps que jo ja creia passat.

Llavors va ocórrer el que únicament es pot pensar quan ja ha passat (atés que la ment és impotent per arribar a certs punt de la imaginació). Un dels pocs assistents que havien decidit quedar-se, es va aixecar lentament i tancà la porta d’eixida. Una vegada fet això, tots els individus presents, fins i tot el conferenciant, deixaren caure la rudesa de la seua mirada sobre mi. Jo, sincerament, em vaig sobresaltar, no esperava aquesta reacció, eixa és la veritat. Un sext sentit em va posar alerta. Quelcom, efectivament, no seguia pels cabals normals. Sense dir res, tots, conferenciant i la resta del públic, anaren apropant-se a mi, amb una seguretat sigil·losa. Jo em vaig alçar d’un bot i, percebent un gran perill, vaig córrer desesperadament envers la porta. Vaig intentar, amb una impotència per endavant ja temuda, obrir la porta, però l’esforç va ser inútil. Cridí i cridí sense ser escoltat, i prompte els seus colps em van derrocar. Vaig ser salvatgement bastonejat per tots aquells homes. El meu cos resultà tremendament desfigurat. Vaig suportar terribles sofriments. Tan sols vaig escoltar, com entre tenebres: “un altre més, i van…”.

Día del apaleamiento de la serie Los Simpson

«…antes de antes, mucho antes del principio, las mentiras eran innecesarias porque la verdad no existía. El hecho y la palabra eran la misma cosa, y por lo tanto el camino falso de crear el hecho por la palabra no era concebible. Todo era, sin más, lo que era.

La cascarilla que cae al limpiar los pensamientos de razonamientos impuros, sirve, generalmente, para hacer germinar espejismos nefastos que conducen al individuo a la derrota interna. Mas este aniquilamiento no incide en el individuo como tal, sino en el individuo como masa, como clase, como especie, y lo más cómico del asunto es que no se da cuenta del proceso que le llevará a su desaparición final, total, tanto como ente individual como ente de grupo».

Dicho esto, el conferenciante se igualó su bigote desmedido, carraspeó un par de veces, y mirando despectivamente a la concurrencia indicó que a continuación iba a pasar a responder a las preguntas de aquellos espectadores que tuvieran ciertas dudas o, al menos, quisieran expresar sus opiniones respecto a lo que él había dicho. Del mismo modo, señaló —y esto fue lo que más me llamó la atención—, que aquellos que no estuvieran interesados ​​o creyeran que debían irse, lo hicieran con presteza y silencio. Yo, verdaderamente, no tenía nada que hacer y opté por esperar al diálogo.

Poco a poco, fueron desfilando la mayoría de los asistentes. Finalmente, tan sólo unos cuanto quedamos en la sala. Nadie se atrevía a romper el silencio, nadie, parecía ser, tenía ninguna duda sobre lo que habíamos escuchado. Yo, al menos, no es que tuviera muchas dudas, lo que pasaba era que, sinceramente, no me interesaba en absoluto lo que el pulcro conferenciante había dicho, tan sólo, repito, buscaba pasar un tiempo que yo ya creía pasado.

Entonces ocurrió lo que únicamente se puede pensar cuando ya ha pasado (dado que la mente es impotente para llegar a ciertos puntos de la imaginación). Uno de los pocos asistentes que habían decidido quedarse, se levantó lentamente y cerró la puerta de salida. Una vez hecho esto, todos los individuos presentes, incluso el conferenciante, dejaron caer la rudeza de su mirada sobre mí. Yo, sinceramente, me sobresalté, no esperaba esta reacción, esa es la verdad. Un sexto sentido me puso alerta. Algo, efectivamente, no seguía los cauces normales. Sin decir nada, todos, conferenciante y el resto del público, fueron acercándose a mí, con una seguridad sigilosa. Yo me levanté de un salto y, percibiendo un gran peligro, corrí desesperadamente hacia la puerta. Intenté, con una impotencia de antemano ya temida, abrir la puerta, pero el esfuerzo fue inútil. Gritar y gritar sin ser escuchado, y pronto sus golpes me derribaron. Fui salvajemente apaleado por todos aquellos hombres. Mi cuerpo resultó tremendamente desfigurado. Soporté terribles sufrimientos. Sólo oí, como entre tinieblas: «otro más, y van…».

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *