L’Extremunció fa un nu / La extremaunción hace un desnudo. Por Manel Costa

Patia complex d’home, encara que tan sols era un pensament. Les vesprades, quan el sol es vestia de negre, passejava entre les paraules, les intencions i els laments. Sa mare, molta mare de tota la vida, li cantava una pallissa per allò que haguera pogut ésser i que mai havia estat. 

Entre els seus dits vivien un cuc de vidre, una aroma de res i un angle de circumferència. És ben sabut, per altra banda, que això no és gens estrany, atés que tots els pensaments que es creuen homes posseeixen les mateixes característiques. Tanmateix ell considerava que eixos atributs el feien diferent i, per tant, més important.

La seua major il·lusió era ésser il·lusió, cosa que indefugiblement aconseguia la major part del temps; per altra banda, quan el seu pensament s’hi desdoblava, és a dir, quan assolia ésser ell mateix però per duplicat, percebia que la nit no era totalment tova, ni totalment rígida, era una sensació d’ambivalència que li ocasionava trastorns blaus al paladar de l’enteniment. Una qüestió que no alterava en absolut el seu poder de comunicació amb les ostres, els camells i els éssers inanimats amb els quals convivia.

Son pare, que vivia en un clítoris gran, espectacular, li retreia cada dia la seua poca formalitat a l’hora de planificar l’endemà. Un futur que s’ubicava, si més no, entre el passat i el present, i del qual se sentia presoner, ja que allò que podia fer ja estava fet;  d’aquesta manera les seues intencions sempre eren passades i perdien tot l’encant que oferien les coses “per fer”. Sense anar més lluny, la pròxima setmana va realitzar un exercici mental que consistia en situar-se en l’ahir per intentar projectar una acció a l’endemà. Però açò és una qüestió totalment aromatitzada atès el seu desconeixement del propi coneixement, i que serà contada el proper divendres sant, malgrat la seua promiscuïtat.

Cansat de pensar-s’hi des de dins, un dia va decidir pensar-s’hi des de fora; i tant li agradà l’exterior que mai més tornà a dintre seu.

Auguste Rodin, Le penseur, 1881-1882

Sufría complejo de hombre, aunque sólo era un pensamiento. Las tardes, cuando el sol se vestía de negro, paseaba entre las palabras, las intenciones y los lamentos. Su madre, madre muy madre por cierto, le cantaba una paliza por lo que hubiera podido ser y que nunca había sido.

Entre sus dedos vivían un gusano de vidrio, un aroma de nada y un ángulo de circunferencia. Es bien sabido, por otra parte, que esto no es de extrañar, dado que todos los pensamientos que se creen hombres poseen las mismas características. Asimismo él consideraba que esos atributos lo hacían diferente y, por tanto, más importante.

Su mayor ilusión era ser ilusión, lo que inevitablemente lograba la mayor parte del tiempo; por otra parte, cuando su pensamiento se desdoblaba, es decir, cuando lograba ser él mismo pero por duplicado, percibía que la noche no era totalmente blanda, ni totalmente rígida, era una sensación de ambivalencia que le ocasionaba trastornos azules en el paladar del entendimiento. Una cuestión que no alteraba en absoluto su poder de comunicación con las ostras, los camellos y los seres inanimados con los que convivía.

Su padre, que vivía en un clítoris grande, espectacular, le reprochaba a diario su poca formalidad a la hora de planificar el día siguiente. Un futuro que se ubicaba, al menos, entre el pasado y el presente, y del que se sentía prisionero, ya que lo que podía hacer ya estaba hecho; de esta manera sus intenciones siempre eran pasadas y perdían todo el encanto que ofrecían las cosas «por hacer». Sin ir más lejos, la próxima semana realizó un ejercicio mental que consistía en situarse en el ayer para intentar proyectar una acción al día siguiente. Pero esto es una cuestión totalmente aromatizada dado su desconocimiento del propio conocimiento, y que será contada el próximo viernes santo, a pesar de su promiscuidad.

Cansado de pensarse desde dentro, un día decidió pensarse desde fuera; y tanto le gustó el exterior que jamás volvió a su adentro.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *