Testimoni sobre una amistat / Testimonio sobre una amistad. Por Manel Costa

Asseguts a la vora del camí, envoltats pel silenci que de nosaltres dos emanava, el meu company i amic escorcollava cruament la nit amb els seus ulls tot just mig oberts. Amb un bufit breu i feble va arrossegar la totalitat de les estrelles fins a l’infinit, i allà quedaren arraconades esperant una nova ordre. El cel va quedar buit. La negror es va apoderar del firmament; emperò, jo sabia que el meu company, tan aviat s’ho proposara, podria fer-les tornar al seu indret d’origen. Això, vertaderament, no em preocupava en absolut, tot que fóra tan fàcil i senzill! Vaig mirar admirat el seu rostre i ell, assabentant-se venerat i benvolgut, no va poder contindre un moment de rojor, tal vegada va ser un segon de segon, un bri de temps, però fou suficient perquè la meua devoció per ell ho captara, m’adonara d’eixe rubor instantani. La seua timidesa el feia, davant dels meus ulls i la meua ment, més important, més noble i més senzill.

Per altra banda recordava l’odi que li tenia, i, alhora, agraïa a la meua memòria que no abandonara tal sentiment. No sé què hauria fet sense ella, sense eixa memòria tan eficient. Probablement, hauria deixat d’odiar-lo i fins i tot hauria oblidat els seus excessos grollers i les seues fàtues paraules, fins és possible que haguera començat a estimar-lo, a participar del seu goig i complaença. Encara que també és possible que amb el temps l’odi haguera tornat a renàixer, i, llavors, àdhuc, amb més força.

Si bé aquesta situació no era del tot incòmoda, sí que em molestava, i gairebé incapacitava, per a poder tractar una persona amb la certesa i seguretat que ho faria amb la naturalitat que et donaria una relació correcta i idònia.

Tenint-lo prop m’obligava a patir-lo, a suportar-lo, però per altra banda em considerava incapaç de prescindir d’ell. No congeniàvem en res, però tanmateix enriquia constantment el meu esperit. Em turmentava la seua presència, alhora que m’era positiva. Tot això es veia augmentat pel martiri que suposava el meu irresistible agraïment a la seua persona. Admirar a l’ésser més odiat implicava, per a mi, una terrible mortificació.

Moltes vegades, ell mateix, adonant-se del meu desassossec, s’havia ofert a trencar les nostres relacions (les quals, per altra banda, i que jo recorde, mai havíem començat, era quelcom, que semblava ser, innat en nosaltres), i jo, sabent quin perjudici em comportava tal acció de trencament, m’hi negava en rodó. 

Aquest sofriment produïa en mi una energia creadora immensa. La meua ment, martiritzada per la seua presència, contínuament exultant i arrasadora, es tornava prolixa en pensaments extravagants i solucions impossibles.

En els passejos que freqüentment realitzàvem junts, el silenci era la nostra conversa, el nostre company, i les minses paraules que ens creuàvem estaven plenes de buit, eren vàcues, eren, en definitiva, tan sol mots despullats. Malgrat aquesta situació, en el fons ens necessitàvem, o, almenys, això pensava jo.

Passava que, de vegades, intentava descansar el meu cap sobre el seu muscle, sobre el seu pit i, aleshores, suaument (però amb tremenda seguretat), amb la seua mà esquerra m’ho impedia, em derrotava. Amb un petit gest, carregat d’energia, trencava el meu futur, per tant, havia de tornar a començar si volia mantindre l’avenir prop del meu present. Tal vegada, inconscientment em rebutjava, però no era eixa la conclusió que podia traure jo de la totalitat del seu comportament.Vaig deixar els meus raonaments a un costat i el vaig mirar fixament als ulls. Encara, extasiat, admirava el cel sense fons que davant d’ell començava a renàixer. Em vaig estranyar de la seua indiferència. Vaig oblidar els nostres llaços. Vaig intentar matar-lo amb la mirada… El camí, encara obscur, s’endevinava. Després d’avançar uns passos, vaig girar el cap. Un xicotet sospir va eixir de la seua boca, i immediatament les estrelles tornaren al firmament. Sabia, estava segur, que fins que no marxara, fins que no l’abandonara, no tornarien al seu lloc.

Fotograma de El señor Ibrahim y las flores del Corán, François Dupeyron, 2003

Sentados al borde del camino, rodeados por el silencio que de nosotros dos emanaba, mi compañero y amigo registraba crudamente la noche con sus ojos apenas entreabiertos. Con un soplo breve y débil arrastró la totalidad de las estrellas hasta el infinito, y allí quedaron arrinconadas esperando una nueva orden. El cielo quedó vacío. La negrura se apoderó del firmamento; empero, yo sabía que mi compañero, tan pronto se lo propusiera, podría hacerlas volver a su lugar de origen. Esto, verdaderamente, no me preocupaba en absoluto, ¡todo que fuera tan fácil y sencillo! Miré admirado su rostro y él, sabiéndose venerado y querido, no pudo contener un momento de rojez, tal vez fue un segundo de segundo, una brizna de tiempo, pero fue suficiente para que mi devoción por él captara  ese rubor instantáneo. Su timidez lo hacía, ante mis ojos y mi mente, más importante, más noble y más sencillo.

Por otra parte recordaba el odio que le tenía, y, al mismo tiempo, agradecía a mi memoria que no abandonara tal sentimiento. No sé qué habría hecho sin ella, sin esa memoria tan eficiente. Probablemente, habría dejado de odiarlo e incluso habría olvidado sus excesos groseros y sus fatuas palabras, hasta es posible que hubiera empezado a quererlo, a participar de su gozo y complacencia. Aunque también es posible que con el tiempo el odio hubiera vuelto a renacer, y, lo hubiera hecho, incluso con más fuerza.

Si bien esta situación no era del todo incómoda, sí me molestaba, y casi me incapacitaba para poder tratar a una persona con la certeza y seguridad que normalmente te daría una relación correcta e idónea.

Teniéndolo cerca me obligaba a sufrirlo, a soportarlo, pero por otro lado me consideraba incapaz de prescindir de él. No congeniábamos en nada, pero sin embargo enriquecía constantemente mi espíritu. Me atormentaba su presencia, al tiempo que me era positiva. Todo esto se veía aumentado por el martirio que suponía mi irresistible agradecimiento a su persona. Admirar el ser más odiado implicaba, para mí, una terrible mortificación.

Muchas veces, él mismo, dándose cuenta de mi desasosiego, se había ofrecido a romper nuestras relaciones (las cuales, por otra parte, y que yo recuerde, nunca habíamos comenzado; era algo que parecía ser innato en nosotros); y yo, sabiendo qué perjuicio me comportaba tal acción de rotura, me negaba en redondo.

Este sufrimiento producía en mí una energía creadora inmensa. Mi mente, martirizada por su presencia, continuamente exultante y arrolladora, se volvía prolija en pensamientos extravagantes y soluciones imposibles.

En los paseos que frecuentemente realizábamos juntos, el silencio era nuestra conversación, nuestro compañero, y las escasas palabras que nos cruzábamos estaban llenas de vacío, eran vacuas, eran, en definitiva, tan solo palabras desnudas. A pesar de esta situación, en el fondo nos necesitábamos, o, al menos, eso pensaba yo.

Ocurría que, a veces, intentaba descansar mi cabeza sobre su hombro, sobre su pecho y, entonces, suavemente (pero con tremenda seguridad), con su mano izquierda me lo impedía, me derrotaba. Con un pequeño gesto, cargado de energía, rompía mi futuro, por lo tanto, tenía que volver a empezar si quería mantener el porvenir cerca de mi presente. Tal vez, inconscientemente me rechazaba, pero no era esa la conclusión que podía sacar yo de la totalidad de su comportamiento.

Dejé mis razonamientos a un lado y le miré fijamente a los ojos. Él, todavía extasiado, admiraba el cielo sin fondo que ante él empezaba a renacer. Me extrañó su indiferencia. Olvidé nuestros lazos. Intenté matarlo con la mirada… El camino, aunque oscuro, se adivinaba. Después de avanzar unos pasos, volví la cabeza. Un pequeño suspiro salió de su boca, e inmediatamente las estrellas volvieron al firmamento. Sabía, estaba seguro, que hasta que no marchara, hasta que no le abandonara, no volverían a su sitio.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *