Retallables aleatoris i de companyia / Recortables aleatorios y de compañía. Por Manel Costa

“Retalla la realitat, interpreta-la i posa-la en un altre indret”

Un retallable podria ser un “tallable” repetit; això que sembla una ximpleria és, veritablement, allò que aparenta, és a dir, una bajanada. Però, per això mateix, una deducció absolutament vàlida i sobre la qual podem assentar una premissa en la qual s’acomoden totes les reflexions posteriors.

Les reflexions posteriors d’un retallable són de fusta i de vidre, i en ocasions de paper petri extret dels calaixos d’oficina o d’arxius herbívors. Això fa que aquestes reflexions siguen més o menys peribles segons la matèria amb què estan fabricades. Tanmateix, aquests detalls —per una altra banda, necessaris de puntualitzar— no pertorbaran, ni poc ni molt, tant el contingut del text com la seua forma, textura, olor o so. I és que els textos de hui ja no són com els d’abans, tot hi s’ha de dir.

Així, doncs, tal vegada seria convenient, abans d’entrar en matèria, fer una separació dels distints grups de retallables existents en l’actualitat.

Com és ben sabut, el col·lectiu de retallables es divideix en diverses classes, no obstant això, nosaltres ens centrarem exclusivament en aquelles dos que considerem més importants o significatives, és a dir, destacant el seu origen, o siga, els que naixen de manera aleatòria i viuen salvatgement i els que, creats a consciència, són anomenats retallables de companyia. Tant els uns com els altres tenen característiques i hàbitats diferents, de manera que la seua idiosincràsia difereix notablement si comparem científicament les seues respectives peculiaritats.

Els retallables salvatges o aleatoris són producte de la inconsciència de l’home i surten, generalment, d’actituds d’enuig, rebuig, desinterès o com a mesura preventiva perquè el proïsme no reconega el context original del qual parteixen. Per això, i atés que la seua procedència dimana d’una situació diguem-ne negativa, el seu tret es mostra ja imprès, des del principi de la seua existència, en una circumstància no desitjada que els condiciona el seu mateix ego, tant a nivell individual com col·lectiu. Així doncs, des de la seua creació o naixement el seu hàbitat sol ser inapropiat —dins d’unes normes convencionals de conducta— per al seu desenvolupament integral; no hem d’oblidar que un retallable aleatori nonat, tan prompte deixa de ser-ho passa immediatament a la paperera, a l’excusat, al poal del fem o, el que és pitjor, a ser abandonat enmig d’un carrer qualsevol amb els perills que aquesta acció implica. Això, lògicament, els converteix en un grup marginal en perpètua reivindicació de millors condicions de vida i d’un cert reconeixement de la mateixa societat dels retallables.

Ells, per les seues singulars característiques, són proclius a l’individualisme, no tenen encara consciència de grup, fet que limita enormement els resultats de les seues protestes, ja que les seues veus solitàries s’ofeguen al mar social que els rodeja.

De tot això es podria desprendre que en aparença són éssers infeliços i insatisfets, tanmateix la realitat és ben distinta. El retallables aleatoris, a pesar de suportar les contrarietats abans descrites, són éssers equilibrats i relativament joiosos. Han acceptat perfectament la seua destinació i, fins i tot, es troben orgullosos  de la seua —mal entesa— situació. Per què, doncs, aquesta paradoxa? És ben senzill; els retallables aleatoris, i a banda de la seua problemàtica social, són els únics que, al nostre entendre, posseeixen propietats i aspectes genuïnament artístics. Ells ho saben i, en certa manera, miren amb menyspreu els retallables de companyia per la simplicitat o senzillesa de les seues formes i la carència artística de les seues representacions.

Aquest tipus de retallable, producte d’un acte mecànic, sol tindre tantes lectures com possibles observadors. Si l’observador allotja un mínim de delicadesa artística, cada paper retallat el pot insinuar infinitat d’idees i una infinitat d’interpretacions; altrament, aquesta exuberància estètica sol passar desapercebuda per a les ments ximples i viciades de certs individus.

El fet que s’infravalore aquests retallables prové únicament de la facilitat amb que són realitzats, com si la dificultat en la seua fabricació fóra directament proporcional al seu valor artístic, quan està demostrat que l’abstracció i l’atzar comporten paral·lelament un bagatge simbòlic del qual manquen, naturalment, la resta de retallables.

La cara oposada a aquesta mena de retallables es presenta sota la denominació de “retallables de companyia”. Aquest model de retallable, també anomenat convencional o casolà, sorgeix de manera premeditada, estudiada i coherentment intencionada.

El constructor és un instrument (prou incompetent) per donar vida a una realitat vulgar, banal i mediocre. Això, és evident, empobreix el producte de tal manera que qualsevol observador mitjanament intel·ligent no dubta a mostrar el seu menyspreu o, almenys, la seua indiferència i desafecció envers el resultat final de l’acció.

La finalitat del retallable de companyia no comporta, en si mateixa, una acció artística, sinó una intencionalitat que, al nostre parer, entenem com a espúria i carrinclona, i que, tanmateix, es converteix en l’essència de la seua existència, això és, representar la realitat sense eixir-se’n. El seu perfil, el seu aspecte, la seua grandària obeeixen a una planificació prèvia absent de valors artístics intrínsecs. D’aquesta manera, la representació que s’ofereix a l’observador és clara i manifesta, no deixa esquerdes per on s’escape un bufit d’imaginació. 

L’autor d’aquests retallables tan sols rep satisfaccions per la seua habilitat en copiar, però mai els seus productes seran llavor que desenvolupen una mena de percepció més lliure i no subjecta a cabdals preestablerts.

Malauradament aquest llinatge de retallables són els únics que són reconeguts com a tals. És una incongruència, però, al mateix temps, una realitat palesa que ens porta a deduir la poca sensibilitat artística que perviu en una societat que tan sols té en compte allò que la lliura de pensar, d’analitzar i d’utilitzar la imaginació com recurs fonamental per eixir de la mediocritat i l’estancament.

No voldria acabar aquest article sense fregar, encara que siga de manera superficial, dos subdivisions, dins d’aquesta mena d’éssers inanimats, que ens semblen importants per a donar una visió una mica més completa i, fins i tot, fil per randa del retallable.

Com dic, existeixen dos subdivisions que acullen a retallables amb unes característiques molt significatives. Per exemple, aquells que estan realitzats amb paper blanc, també anomenats “muts”; i el altres, els “parladors” que, òbviament, contenen en les seues carns parts d’un text. Els primers estableixen la comunicació tan sols mitjançant la forma, mentre que el “parlador”, a més de la seua aparença o contorn, ho fa pel text que conté. Creiem que el primer motiva l’observador molt més que el segon, ja que, dins de la simplicitat (només que perfil i color), transmet un missatge formal més pur, que és en definitiva l’objectiu del retallable en general. Existeixen altres estudiosos del tema que opinen que un retallable escrit suposa un valor afegit al que ja per si mateix comporta, però sobre aquest parer s’alcen moltes crítiques a les quals ens unim de manera incondicional.

Fet i fet, pensem que l’evolució dels retallables no ha estat paral·lela al progrés viscut per altres disciplines artístiques. En les nostres mans està que situem aquesta mestria en el lloc que li correspon.

Raoul Hausmann, El crítico de arte, 1920

“Recorta la realidad, interprétala y ponla en otro lugar”

Un recortable podría ser un “cortable” repetido; esto que parece una tontería es, verdaderamente, lo que aparenta, es decir, una tontería. Pero, por eso mismo, una deducción absolutamente válida y sobre la que podemos asentar una premisa en la que se acomodan todas las reflexiones posteriores.

Las reflexiones posteriores de un recortable son de madera y de vidrio, y en ocasiones de papel pétreo extraído de los cajones de oficina o de archivos herbívoros. Esto hace que estas reflexiones sean más o menos perecederas según la materia con la que están fabricadas. Sin embargo, estos detalles —por otro lado, necesarios de puntualizar— no perturbarán, ni poco ni mucho, tanto el contenido del texto como su forma, textura, olor o sonido. Y es que los textos de hoy ya no son como los de antes, todo hay que decirlo.

Así pues, tal vez sería conveniente, antes de entrar en materia, hacer una separación de los distintos grupos de recortables existentes en la actualidad.

Como es bien sabido, el colectivo de recortables se divide en varias clases; sin embargo, nosotros nos centraremos exclusivamente en aquellas dos que consideramos más importantes o significativos, es decir, destacando su origen, o sea, los que nacen de manera aleatoria y viven salvajemente y los que, creados a conciencia, son llamados recortables de compañía. Tanto los unos como los otros tienen características y hábitats diferentes, por lo que su idiosincrasia difiere notablemente si comparamos científicamente sus respectivas peculiaridades.

Los recortables salvajes o aleatorios son producto de la inconsciencia del hombre y salen, generalmente, de actitudes de enojo, rechazo, desinterés o como medida preventiva para que el prójimo no reconozca el contexto original del que parten. Por ello, y dado que su procedencia dimana de una situación digamos negativa, su carácter se muestra ya impreso desde el principio de su existencia, en una circunstancia no deseada que condiciona su mismo ego, tanto a nivel individual como colectivo. Así pues, desde su creación o nacimiento su hábitat suele ser inapropiado —dentro de unas normas convencionales de conducta— para su desarrollo integral; no debemos olvidar que un recortable aleatorio nonato, tan pronto deja de serlo pasa inmediatamente a la papelera, al retrete, al cubo de la basura o, lo que es peor, a ser abandonado en medio de una calle cualquiera con los peligros que esta acción implica. Esto, lógicamente, los convierte en un grupo marginal en perpetua reivindicación de mejores condiciones de vida y de un cierto reconocimiento de la misma sociedad de los recortables.

Ellos, por sus singulares características, son proclives al individualismo, no tienen todavía conciencia de grupo, lo que limita enormemente los resultados de sus protestas, ya que sus voces solitarias se ahogan en el mar social que los rodea.

De todo ello se podría desprender que en apariencia son seres infelices e insatisfechos, sin embargo la realidad es bien distinta. Los recortables aleatorios, a pesar de soportar las contrariedades antes descritas, son seres equilibrados y relativamente gozosos. Han aceptado perfectamente su destino, incluso se encuentran orgullosos de su —mal entendida— situación. ¿Por qué, pues, esta paradoja? Es muy sencillo; los recortables aleatorios, aparte de su problemática social, son los únicos que, a nuestro entender, poseen propiedades y aspectos genuinamente artísticos. Ellos lo saben y, en cierto modo, miran con desprecio a los recortables de compañía por la simplicidad o sencillez de sus formas y la carencia artística de sus representaciones.

Este tipo de recortable, producto de un acto mecánico, suele tener tantas lecturas como posibles observadores. Si el observador aloja un mínimo de delicadeza artística, cada papel recortado puede insinuar infinidad de ideas y un sinfín de interpretaciones; de otro modo, esta exuberancia estética suele pasar desapercibida para las mentes tontas y viciadas de ciertos individuos.

El hecho de que se infravalore estos recortables proviene únicamente de la facilidad con que son realizados, como si la dificultad en su fabricación fuera directamente proporcional a su valor artístico, cuando está demostrado que la abstracción y el azar comportan paralelamente un bagaje simbólico del que carecen, naturalmente, el resto de recortables.

La cara opuesta a este tipo de recortables se presenta bajo la denominación de “recortables de compañía”. Este modelo de recortable, también llamado convencional o casero, surge de manera premeditada, estudiada y coherentemente intencionada.

El constructor es un instrumento (bastante incompetente) para dar vida a una realidad vulgar, banal y mediocre. Esto, es evidente, empobrece el producto de tal manera que cualquier observador medianamente inteligente no duda en mostrar su desprecio o, al menos, su indiferencia y desafección hacia el resultado final de la acción.

La finalidad del recortable de compañía no comporta, en sí misma, una acción artística, sino una intencionalidad que, en nuestra opinión, entendemos como espuria y ramplona, ​​y que, sin embargo, se convierte en la esencia de su existencia, esto es, representar la realidad sin salirse de ella. Su perfil, su aspecto, su tamaño obedecen a una planificación previa, ausente de valores artísticos intrínsecos. De este modo, la representación que se ofrece al observador es clara y manifiesta, no deja grietas por donde se escape un soplo de imaginación.

El autor de estos recortables tan sólo recibe satisfacciones por su habilidad en copiar, pero nunca sus productos serán semillas que desarrollen una especie de percepción más libre y no sujeta a valores preestablecidos.

Desgraciadamente este linaje de recortables son los únicos que son reconocidos como tales. Es una incongruencia, pero, al mismo tiempo, una realidad patente que nos lleva a deducir la poca sensibilidad artística que pervive en una sociedad que sólo tiene en cuenta aquello que le evita pensar, analizar y utilizar la imaginación como recurso fundamental para salir de la mediocridad y el estancamiento.

No quisiéramos terminar este artículo sin rozar, aunque sea de manera superficial, dos subdivisiones, dentro de este tipo de seres inanimados, que nos parecen importantes para dar una visión un poco más completa e, incluso, con más detalle del recortable en cuestión.

Como digo, existen dos subdivisiones que acogen a recortables con unas características muy significativas. Por ejemplo, aquellos que están realizados con papel blanco, también llamados “mudos”, y los otros, los “habladores” que, obviamente, contienen en sus carnes partes de un texto. Los primeros establecen la comunicación tan sólo mediante la forma, mientras que el “hablador”, además de su apariencia o contorno, lo hace por el texto que contiene. Creemos que el primero motiva al observador mucho más que el segundo, ya que, dentro de la simplicidad (sólo con perfil y color), transmite un mensaje formal más puro, que es en definitiva el objetivo del recortable en general. Existen otros estudiosos del tema que opinan que un recortable escrito supone un valor añadido al que ya de por sí conlleva, pero sobre este juicio se alzan muchas críticas a las que nos unimos de manera incondicional.

A la postre, pensamos que la evolución de los recortables no ha sido paralela al progreso vivido por otras disciplinas artísticas. En nuestras manos está que situemos esta maestría en el lugar que le corresponde.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *