Omnipresència / Omnipresencia. Por Manel Costa

És curiós, quan encara ningú no tenia coneixement de la meua futura existència o, paradoxalment, en tenia record d’ella, estic segur que la meua presència en l’avenir o la meua petjada en temps ja oblidats, influïa d’una manera determinada en tota la humanitat. 

La meua presència física, temporal, àdhuc imaginària i fictícia, significaria una influència concreta en el cercle on hipotèticament hauria estat col·locat, emperò alhora aquest petit i insignificant cercle, la seua respiració gairebé exànime, incidiria lentament però amb fortalesa, en els cercles majors que l’envoltarien. Aquests, alhora, provocarien la creació d’altres cercles més grans que l’anterior, augmentant de grandària progressivament. D’aquesta manera, igual que les ones formades en un estany, no quedaria un racó de la humanitat sense rebre els meus efectes (fet i fet, l’efecte papallona).

Tanmateix, adés o després de la meua existència, la meua absència, el meu no ésser, també influiria raonablement en els àmbits on jo no tinguera presència. 

Conseqüentment, despullar-me en una missa o assassinar al mort en un soterrar, podria ser un dels actes més productius i apropiats, per a deixar una petjada inesborrable en el transcurs de la humanitat, tant si aquest camí va cap enrere o cap avant.

Es curioso, cuando todavía nadie tenía conocimiento de mi futura existencia o, paradójicamente, no tenía recuerdo de ella, estoy seguro de que mi presencia en el porvenir o mi huella en tiempos ya olvidados, influía de forma determinada en toda la humanidad.

Mi presencia física, temporal, aun imaginaria y ficticia, significaría una influencia concreta en el círculo donde hipotéticamente habría sido colocado, sin embargo al mismo tiempo este pequeño e insignificante círculo, su respiración casi exánime, incidiría lentamente pero con fortaleza, en los círculos mayores que la rodearían. Estos, a su vez, provocarían la creación de otros círculos más grandes que los anteriores, aumentando de tamaño progresivamente. De este modo, al igual que las ondas formadas en un estanque, no quedaría un rincón de la humanidad sin recibir mis efectos (a la postre, el efecto mariposa).

Sin embargo, antes o después de mi existencia, mi ausencia, mi no ser, también influiría razonablemente en los ámbitos donde yo no tuviera presencia.

Consecuentemente, desnudarme en una misa o asesinar al muerto en un funeral, podría ser uno de los actos más productivos y apropiados, para dejar una huella imborrable en el transcurso de la humanidad, tanto si este camino va hacia atrás o hacia adelante.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *