L’Espera de Guillem / La espera de Guillermo. Por Manel Costa

Indubtablement la nota indica, ben a les clares, el lloc i el moment on han d’arreplegar-me. Espere que no haja passat res que els impedisca desplaçar-se, i el petit retard siga quelcom anecdòtic.

És qüestió de distraure’m durant la hipotètica espera, perquè com més hi pense, més insofrible serà la tardança. Vertaderament, mai han arribat tard a cap cita, és consubstancial en ells aquesta circumstància, i, en certa manera, seria la primera vegada que una cosa semblant passara. En tot cas sempre tinc la possibilitat de tornar a casa i intentar posar-me en contacte amb ells. No obstant això, seria graciós, i atés que ma casa està a uns quants quilòmetres de distància, que, mentrestant, arribaren i en no veure’m prosseguiren el camí sense esperar ni preguntar-se per la meua absència. Per tant, pense que el més assenyat és esperar el temps que faça falta, i no estarà de més que jo mateix em procure algun joc o distracció per a passar les evidents hores d’espera (i dic evidents perquè almenys les passades ho han sigut i no veig motiu perquè les següents deixen de ser-ho).

Assegut en una pedra llisa, amb lleus rugositats capritxoses al fons, que no afecten per a res la meua comoditat, envoltat de matolls infestats d’insectes repulsius i irritants, i a la vora d’una carretera per la qual, des de la seua construcció, cap vehicle ha transitat, decidisc amenitzar la meua espera fent reflexions maldestres, encara, això sí, originals i netament autòctones del meu ésser. Això no serà obstacle perquè la meua atenció siga perceptible i atenga qualsevol eventualitat que es produïsca en el camí pel qual ha d’arribar l’esperança, i amb ella l’abandó de tan sòrdid indret.

En la nota que m’enviaren diu, d’una manera inequívoca, el lloc i l’hora on havia de trobar-me per a ser arreplegat per ells; fins i tot, pot ser que les paraules no tenen més significat que el que els ha volgut donar el seu autor en eixe moment, perquè poden no expressar el que per si mateix diuen, sinó el que eixe instant representava per al seu faedor; i això no hi ha ningú, fora d’ell, que puga comprendre-ho.  Per això, tal vegada, les meues deduccions siguen falses i no siga aquest el lloc, i molt menys el dia i l’hora correctes. Emperò no tinc més remei que fiar-me de les meues interpretacions, ja que és amb l’única base (malauradament) que puc contar.

“La imaginació de les persones, sobretot quan la ment no està ocupada en alguna cosa relativament important, vaga d’una manera absurda i desgavellada per ella mateixa. Passa que una idea no és més que la mare de la posterior, i per tant tan efímera com la seua filla, i així successivament. No té fi ni espera. Em resulta molt difícil mantindre una idea quieta, immòbil, per una estona indeterminada i llarga; encara que la meua ment ha sabut recórrer el temps i tornar sobtadament per a contar-me amb detall tot allò que no ha pogut comprendre, allò que no ha pogut esbrinar”. 

“La part dolenta de l’ascetisme de cos és que fa que done regna solta al seu epicureisme de ment; la qual cosa, evidentment, implica una bona dosi d’hipocresia, ja que tant l’un com l’altre tenen perfecte dret al plaer, tal com cadascú l’entenen. No té per què existir, en aquest cas, un amo i un esclau”.

En veritat que les esperes mai m’han agradat, sobretot des de qualsevol de les dos parts que la componen, àdhuc des de la mera posició d’espectador em sembla repulsiva i aberrant; tant és així que haurien de dictar ordres legals (o il·legals, per al cas és el mateix) que perseguiren tals demostracions de mancança d’ètica i urbanitat. 

El problema se m’agreuja per moments, i un futur molt negre preveig per a la meua persona, atés que, malauradament per a mi (i per a la consciència d’ells) no tinc absolutament res per alimentar-me, ni tan sols els estris o adminicles pertinents per a una llarga espera. Desitge que aquesta no és perllongue en gran manera, ja que seria bastant penosa la meua situació, sense cap dubte.

“Infinitat de vegades, vista la vida, tinc ganes de pegar mitja volta i tornar d’on vaig vindre; ho he intentat diverses vegades, però no recorde on vaig començar el camí. És curiós comprovar que prompte s’oblida el camí recorregut, les seues corbes, els seus pendents, els seus racons, els seus amagatalls, les seues revoltes, les seues quietuds, tot allò experimentat en la pròpia carn, però alhora tot estranyament assumit i oblidat. Tem que no em queden forces per a continuar evitant obstacles (sóc incapaç de fer-ho, perquè jo mateix ho sóc). Per què aquells que menys deuen a la vida són els que més s’hi aferren?”

És possible, també, que d’una manera inconscient, encara que deliberada, i per tant conseqüent amb mi mateix, haja triat un indret distint del determinat pels meus amics.

“Recorde que quan era menut aprofitava el bes de ma mare, l’adeu de mon pare, per agafar suficient alé com per a poder respondre a preguntes capcioses i plenes de malignitat que em llançaven contínuament els meus sàdics professors (la inconsciència és l’arma preferida per aquells que es declaren freqüentment innocents).”

“Encontres joiosos indubtablement he tingut, però el que més feliç mossa m’ha fet, aquell que recorde amb més estima (aliena i multitudinària) va ser quan vaig reclamar amablement una fotografia dedicada a la muller més bella del país, i ella va tindre la gentilesa (delicadesa, més bé) de donar-me-la de petita dimensió perquè poguera transportar-la d’un lloc a un altre sense sofriments físics per la meua part, ni despeses innecessàries de portafolis de grandària incommensurable. Tot això és prou motiu per a donar gràcies per haver nascut; junt amb altres coses que no venen al cas, naturalment.

També he de dir, que quan apareix la malaltia, aquests casos de goig i satisfacció desapareixen de la teua història, per a emergir novament, això sí, quan aquella ha desaparegut. El govern hauria de decretar una llei per la qual se suprimiren totes les malalties, o, almenys, canalitzar-les envers la cartera dels milionaris”.

“Succeeix que constantment el camí que prens és un miratge, però… és tan summament bell i plaent transitar-hi!”.

Pot ser que siga això el que m’ha passat. Tal vegada els meus amics no existeixen o estiguen esperant vanament durant dies la meua arribada sense adonar-se que jo no existisc, i que jo faça exactament el mateix, sense moure’m d’on, inicialment, havia d’estar.

Evidentment suportar diversos dies en l’espera i tractant de raonar, porten d’una manera indirecta a la desnutrició i l’esgotament total. I el cas és que no ha passat pel meu costat ni tan sols un caminant (baldament sí a pocs metres de mi) des de fa diverses jornades, i dubte que els meus amics vinguen ja, emperò, per altra banda, m’és impossible moure’m: en primer lloc perquè seria inconscient per la meua part, ara que tal vegada estiguen a punt d’arribar, que m’absentara per un pensament tan insignificant; i en segon lloc, perquè les meus cames no m’obeeixen a causa de la feblesa que em domina. Necessite, de manera peremptòria alimentar-me, o almenys, beure una mica de líquid que sadolle aquesta set tan tremenda que em provoca l’espera imaginada. Sé que el meu defalliment no és passatger, que és el principi del final, i per tant seria de necis intentar solucionar-ho; quan està clar que és irreversible el trajecte, és millor guardar les forces que encara em queden per a tractar de comprendre el procés de la meua mort per abandó. Encara que també és veritat que el fet de comprendre-ho no em solucionaria res en absolut. És millor tancar els ulls i esperar, plàcidament, l’arribada dels meus amics.

Mentrestant, Godot esperava en el voral contrari de la carretera. 

Esperando a Godot, Pepe Viyuela en el teatro Bellas Artes de Madrid, 2019

Indudablemente la nota indica, bien a las claras, el lugar y el momento donde deben recogerme. Espero que no haya pasado nada que les haya impedido desplazarse, y el pequeño retraso sea algo anecdótico.

Es cuestión de distraerme durante la hipotética espera, porque cuanto más piense, más insufrible será la tardanza. Verdaderamente, nunca han llegado tarde a ninguna cita, es consustancial en ellos esta circunstancia, y, en cierto modo, sería la primera vez que algo parecido pasara. En todo caso siempre tengo la posibilidad de volver a casa e intentar ponerme en contacto con ellos. Sin embargo, sería gracioso, y dado que mi casa está a unos cuantos kilómetros de distancia, que, mientras tanto, llegaran y al no verme prosiguieran el camino sin esperar ni preguntarse por mi ausencia. Por lo tanto, pienso que lo más sensato es esperar el tiempo que haga falta; y no estará de más que yo mismo me procure algún juego o distracción para pasar las evidentes horas de espera (y digo evidentes porque al menos las pasadas lo han sido y no veo motivo para que las siguientes dejen de serlo).

Sentado en una piedra lisa, con leves rugosidades caprichosas al fondo, que no afectan para nada mi comodidad; rodeado de matorrales infestados de insectos repulsivos e irritantes, y al borde de una carretera por la que, desde su construcción , ningún vehículo ha transitado, decido amenizar mi espera haciendo reflexiones torpes, aunque, eso sí, originales y netamente autóctonas de mi ser. Esto no será obstáculo para que mi atención sea perceptible y atienda cualquier eventualidad que se produzca en el camino por el que debe llegar la esperanza, y con ella el abandono de tan sórdido lugar.

En la nota que me enviaron dice, de una manera inequívoca, el lugar y la hora donde debía encontrarme para ser recogido por ellos; incluso, puede que las palabras no tengan más significado que el que les ha querido dar su autor en ese momento, porque pueden no expresar lo que por sí mismo dicen, sino lo que ese instante representaba para su hacedor; y esto no hay nadie, fuera de él, que pueda comprenderlo. Por eso, tal vez, mis deducciones sean falsas y no sea éste el lugar, y mucho menos el día y la hora correctas. Empero no tengo más remedio que fiarme de mis interpretaciones, ya que es con la única base (desgraciadamente) que puedo contar.

«La imaginación de las personas, sobre todo cuando la mente no está ocupada en algo relativamente importante, vaga, de una manera absurda y descabellada, por ella misma. Sucede que una idea no es más que la madre de la posterior, y por tanto tan efímera como su hija, y así sucesivamente. No tiene fin ni espera. Me resulta muy difícil mantener una idea quieta, inmóvil, por un rato indeterminado y largo; aunque mi mente ha sabido recorrer el tiempo y volver repentinamente para contarme con detalle todo lo que no ha podido comprender, lo que no ha podido averiguar».

«Lo malo del ascetismo de cuerpo es que hace que dé rienda suelta a su epicureísmo de mente; lo cual, evidentemente, implica una buena dosis de hipocresía, ya que tanto el uno como el otro tienen perfecto derecho al placer, tal como cada uno lo entienden. No tiene por qué existir, en este caso, un amo y un esclavo».

En verdad que las esperas nunca me han gustado, sobre todo desde cualquiera de las dos partes que la componen, aun desde la mera posición de espectador me parece repulsiva y aberrante; tanto es así que deberían dictar órdenes legales (o ilegales, para el caso es lo mismo) que persiguieran tales demostraciones de falta de ética y urbanidad.

El problema se me agrava por momentos, y un futuro muy negro preveo para mi persona, dado que, desgraciadamente para mí (y para la conciencia de ellos) no tengo absolutamente nada para alimentarme, ni siquiera los utensilios o adminículos pertinentes para una larga espera. Deseo que ésta no se prolongue en gran medida, ya que sería bastante penosa mi situación, sin lugar a dudas.

«Infinidad de veces, vista la vida, tengo ganas de dar la vuelta y volver al lugar de donde vine; lo he intentado varias veces, pero no recuerdo dónde inicié el camino. Es curioso comprobar qué pronto se olvida la ruta recorrida, sus curvas, sus pendientes, sus rincones, sus escondrijos, sus revueltas, sus inquietudes, todo lo experimentado en tu propia carne, pero a la vez todo extrañamente asumido y olvidado. Temo que no me queden fuerzas para continuar evitando obstáculos (soy incapaz de hacerlo porque yo mismo lo soy). ¿Por qué aquellos que menos deben a la vida son los que más se aferran a ella? «

Es posible, también, que de una manera inconsciente, aunque deliberada, y por tanto consecuente conmigo mismo, haya elegido un lugar distinto del determinado por mis amigos.

«Recuerdo que cuando era pequeño aprovechaba el beso de mi madre, el adiós de mi padre, para coger suficiente aliento como para poder responder a preguntas capciosas y llenas de malignidad que me lanzaban continuamente mis sádicos profesores (la inconsciencia es el arma preferida por aquellos que se declaran frecuentemente inocentes)».

«Encuentros gozosos indudablemente he tenido, pero el que más feliz mella me ha hecho, aquel que recuerdo con más estima (ajena y multitudinaria), fue cuando reclamé amablemente una fotografía dedicada a la mujer más bella del país, y ella tuvo la gentileza (delicadeza, más bien) de dármela de pequeña dimensión para que pudiera transportarla de un lugar a otro sin sufrimientos físicos por mi parte, ni gastos innecesarios de portafolios de tamaño inconmensurable. Todo esto es motivo suficiente para dar gracias por haber nacido; junto con otras cosas que no vienen al caso, naturalmente.

También debo decir, que cuando aparece la enfermedad, estos casos de gozo y satisfacción desaparecen de tu historia, para emerger nuevamente, eso sí, cuando aquella ha desaparecido. El gobierno debería decretar una ley por la que se suprimieron todas las enfermedades, o, al menos, canalizarlas hacia la cartera de los millonarios».

«Sucede que constantemente el camino que tomas es un espejismo, pero… es tan sumamente bello y placentero transitar».

Puede que sea eso lo que me ha pasado. Tal vez mis amigos no existen o estén esperando vanamente durante días mi llegada sin darse cuenta de que yo no existo, y que yo haga exactamente lo mismo, sin moverme de donde, inicialmente, tenía que estar.

Evidentemente soportar varios días en la espera y tratando de razonar, llevan de una manera indirecta a la desnutrición y al agotamiento total. Y el caso es que no ha pasado por mi lado ni siquiera un caminante (aunque sí a pocos metros de mí) desde hace varias jornadas, y dudo que mis amigos vengan ya; sin embargo, por otro lado, me es imposible moverme: en primer lugar porque sería inconsciente por mi parte, ahora que tal vez estén a punto de llegar, que me ausentara por un pensamiento tan insignificante; y en segundo lugar, porque mis piernas no me obedecen debido a la debilidad que me domina. Necesito, de manera perentoria alimentarme, o, al menos, beber un poco de líquido que sacie esta sed tan tremenda que me provoca la espera imaginada. Sé que mi desfallecimiento no es pasajero, que es el principio del final, y por lo tanto sería de necios intentar solucionarlo; cuando está claro que es irreversible el trayecto, es mejor guardar las fuerzas que aún me quedan para tratar de comprender el proceso de mi muerte por abandono. Aunque también es verdad que el hecho de comprenderlo no me solucionaría nada en absoluto. Es mejor cerrar los ojos y esperar, plácidamente, la llegada de mis amigos.

Mientras tanto, Godot esperaba en el arcén contrario de la carretera.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *