La meua amiga l’aranya / Mi amiga la araña. Por Manel Costa

Reconec que la meua actitud no és del tot habitual, tal vegada no siga tan ortodoxa com hauria de ser (cas que les actituds pogueren ser catalogades i qualificades a perpetuïtat), malgrat que quan prenc una decisió, habitualment la mantinc fèrriament… llevat que la canvie per una altra segons em pegue l’aire de cara o de cul. Tanmateix, alhora, no puc negar que pot ser que em trobe en posició suficientment objectiva i imparcial, com per a poder jutjar els fets amb equanimitat; però en tot cas no és –em referisc a la situació a la qual he arribat– tan enormement estranya com pretenen fer-me creure els que estan al meu voltant. Les possibilitats existeixen abans, molt abans, de fer-les realitat; i això, evidentment, no és producte del meu caràcter ni d’una decisió conscientment madurada i triada amb trellat.

El que passa, el que em passa, és ben senzill i fins i tot, opine que és emotiu. Tan aviat m’alce els matins acudisc amb imperiosa necessitat, i adés de realitzar qualsevol neteja personal, a un xicotet racó de la meua habitació on una petita aranya ha construït sa casa. Quan arribe, i davant d’ella m’agenolle, els seus xicotets ullets llancen espurnes d’alegria i les seues potes filamentoses i llargues em saluden amb moviments anàrquics però, en conjunt, atraients per la seua vistositat i elegància. En certa manera no són només eixos moviments i eixa alegria sense igual els que m’atrauen, sinó tota una sèrie de disposicions especials que trobe, les quals, naturalment, serien molt avorrides i fatigoses d’explicar, no ja per la quantitat o qualitat que atresoren, sinó per la seua complexitat a l’hora de interpretar-les i transmetre-les.

Totes les nits tracte de caçar per a ella alguna mosca o qualsevol altre insecte que li agrade. Quan em veu arribar amb la xicoteta bestiola per al seu desdejuni, em mostra el seu agraïment recorrent unes quantes voltes, amb les seues potetes àgils, la tela per ella confeccionada. Acompanya aquestes correries amb lleugeres i inversemblants cabrioles. La xarxa que ha construït no és molt extensa, ni la seua perfecció o magnificència sorprén tots els visitants que acudeixen a gaudir de la seua contemplació, tanmateix la seua col·locació al racó és tan perfecta, tan estratègicament perfecta, que tots queden bocabadats i no s’expliquen com un ésser tan petit i insignificant pot situar-la amb tanta precisió, gràcia i exquisidesa.

Un cop s’ha desdejunat, li acoste la mà i d’un petit i simpàtic bot se situa entre els meus dits, i, de seguida, per al meu plaer, passeja per tot el meu avantbraç. Són minuts que no canviaria per res del món. Per tot això espere inquiet totes les nits; no dorm tot just esperant el moment de tindre-la a sobre.

La meua dona, així com la resta de la família i amics, estan en contra d’aquesta relació; creuen (i en això pot ser que tinguen raó, almenys, els oferisc el dubte) que aquesta amistat pot degenerar en passió, en una passió malsana i nociva… i per què no dir-ho? fastigosa. Però jo em negue, eixa és la veritat, a rebutjar una relació que m’aporta una sèrie de gojos i satisfaccions inimaginables per a altres persones. No sé per què he d’abandonar unes pràctiques que em són plaents. No veig el motiu pel qual hauria de deixar-ho. 

Darrerament els dies estan atapeïts de pensaments. El meu cervell passa el temps cercant excuses i raons que justifiquen la meua postura  i puguen satisfer a tots els que intenten allunyar-nos i aïllar-nos l’u de l’altre.

La veritat siga dita, l’aranya i jo tenim una relació, si més no rareta; emperò en cap moment he deixat de complir amb la meua família, amb el meu treball o, fins i tot, amb les responsabilitats inherents que m’imposa la societat en què visc. Amb aquest amor (s’ha de dir pel seu nom) que professe a la meua aranya, no faig mal a ningú, ni sostrac afecte i atenció dels altres per a atorga-li’n a ella. Poc necessita i pràcticament no molesta, tan sols, i a causa de la seua bondat, li porte el menjar, ja que no s’atreveix a matar cap bestiola, encara que solament siga per a alimentar-se; cosa que ens demostra que té un esperit molt més noble i elevat que molts éssers humans.

Potser la seua visió, el seu aspecte, no és molt agradable per als humans, però mai aquestes persones, evidentment, s’han esforçat, si més no a comprendre-la i admetre que la diversitat ens enriqueix a tots. Pense que els humans, en un principi, no seran, per a ella, molt atractius, és a dir que l’esforç d’acceptació té el mateix grau d’intensitat per ambdues parts.

Jo sé, amb total seguretat, que ella està desitjant conéixer altres persones, comunicar-se amb altres éssers, encara que, d’altra banda, això em preocupa, perquè comence a sentir certa gelosia. No acabe d’entendre el perquè d’aquest neguit i la necessitat desmesurada de conéixer altres persones. Entenc que intente relacionar-se amb la nostra societat (mal que aquesta li siga estranya, almenys perquè les regles socials nostres són ben diferents de les que ella coneix en virtut de la seua naturalesa), però no amb les enormes ànsies que ella demostra. De totes maneres s’està adonant que, excepte jo, els altres l’odien i li tenen por, i això, vertaderament, em tranquil·litza.Amb tot això no he aconseguit entendre el seu argot, però espere i desitge que, amb el temps i la bona voluntat de tots dos, aconseguirem transmetre’ns penes i preocupacions, si abans, naturalment, els malfactors que tinc al voltant, no aconsegueixen separar-nos. 

©Ximo Rochera

 

Reconozco que mi actitud no es del todo habitual, tal vez no sea tan ortodoxa como debería ser (caso de que las actitudes pudieran ser catalogadas y calificadas a perpetuidad), a pesar de que cuando tomo una decisión, habitualmente la mantengo férreamente… salvo que la cambie por otra según me pegue el aire de cara o de culo. Sin embargo, al mismo tiempo, no puedo negar que puede ser que me encuentre en posición suficientemente objetiva e imparcial como para poder juzgar los hechos con ecuanimidad; pero en todo caso no es —me refiero a la situación a la que he llegado— tan enormemente extraña como pretenden hacerme creer los que están a mi alrededor. Las posibilidades existen antes, mucho antes, de hacerlas realidad; y esto, evidentemente, no es producto de mi carácter ni de una decisión conscientemente madurada y elegida con cordura.

Lo que pasa, lo que me pasa, es muy sencillo e incluso, opino que es emotivo. Tan pronto me levanto por las mañanas acudo con imperiosa necesidad, y antes de realizar cualquier limpieza personal, a un pequeño rincón de mi habitación donde una pequeña araña ha construido su casa. Cuando llego, y ante ella me arrodillo, sus pequeños ojitos lanzan chispas de alegría y sus patas filamentosas y largas me saludan con movimientos anárquicos, pero, en conjunto, atrayentes por su vistosidad y elegancia. En cierto modo no son sólo esos movimientos y esa alegría sin igual los que me atraen, sino toda una serie de disposiciones especiales que encuentro, las cuales, naturalmente, serían muy aburridas y fatigosas de explicar, no ya por la cantidad o calidad que atesoran, sino por su complejidad a la hora de interpretarlas y transmitirlas.

Todas las noches trato de cazar para ella alguna mosca o cualquier otro insecto que le guste. Cuando me ve llegar con el pequeño bicho para su desayuno, me muestra su agradecimiento recorriendo, con sus patitas ágiles, unas cuantas veces la tela por ella confeccionada. Acompaña estas correrías con ligeras e inverosímiles piruetas. La red que ha construido no es muy extensa, ni su perfección o magnificencia sorprende a todos los visitantes que acuden a disfrutar de su contemplación; sin embargo su colocación en el rincón es tan perfecta, tan estratégicamente perfecta, que todos quedan boquiabiertos y no se explican cómo un ser tan pequeño e insignificante puede situarla con tanta precisión, gracia y exquisitez.

Una vez se ha desayunado, le acerco la mano y de un pequeño y simpático salto se sitúa entre mis dedos, y, enseguida, para mi placer, pasea por todo mi antebrazo. Son minutos que no cambiaría por nada del mundo. Por todo ello espero inquieto todas las noches; no duermo apenas esperando el momento de tenerla encima.

Mi mujer, así como el resto de la familia y amigos, están en contra de esta relación; creen (y en esto puede que tengan razón, al menos, les ofrezco la duda) que esta amistad puede degenerar en pasión, en una pasión malsana y nociva… y, ¿por qué no decirlo?, asquerosa. Pero yo me niego, esa es la verdad, a rechazar una relación que me aporta una serie de gozos y satisfacciones inimaginables para otras personas. No sé por qué he abandonar unas prácticas que me son placenteras. No veo el motivo por el que debería dejarlo.

Últimamente los días están repletos de pensamientos. Mi cerebro pasa el tiempo buscando excusas y razones que justifiquen mi postura y puedan satisfacer a todos los que intentan alejarnos y aislarnos el uno del otro.

La verdad sea dicha, la araña y yo tenemos una relación, al menos rarita; empero en ningún momento he dejado de cumplir con mi familia, con mi trabajo o, incluso, con las responsabilidades inherentes que me impone la sociedad en la que vivo. Con este amor (hay que decirlo por su nombre) que profeso a mi araña, no hago daño a nadie, ni sustraigo afecto y atención de los demás para otorgárselo a ella. Poco necesita y prácticamente no molesta, tan sólo, y debido a su bondad, le llevo la comida, ya que no se atreve a matar ningún bicho, aunque solo sea para alimentarse; lo que nos demuestra que tiene un espíritu mucho más noble y elevado que muchos seres humanos.

Quizás su visión, su aspecto, no es muy agradable para los humanos, pero nunca estas personas, evidentemente, se han esforzado, como mínimo, en comprenderla y admitir que la diversidad nos enriquece a todos. Pienso que los humanos, en un principio, no serán, para ella, muy atractivos, es decir que el esfuerzo de aceptación tiene el mismo grado de intensidad por ambas partes.

Yo sé, con total seguridad, que ella está deseando conocer a otras personas, comunicarse con otros seres, aunque, por otra parte, esto me preocupa, ya que esa actitud me produciría  ciertos celos. No acabo de entender el porqué de esta inquietud y la necesidad desmedida de conocer otras personas. Entiendo que intente relacionarse con nuestra sociedad (mal que esta le sea extraña, al menos porque las reglas sociales nuestras son muy diferentes a las que ella conoce, en virtud de su naturaleza), pero no con las enormes ansias que ella demuestra. De todos modos se está dando cuenta de que, excepto yo, los otros la odian y le tienen miedo, y eso, verdaderamente, me tranquiliza.

A pesar de todo no he conseguido entender su jerga, pero espero y deseo que, con el tiempo y la buena voluntad de ambos, conseguiremos transmitirnos penas y preocupaciones, si antes, naturalmente, los malhechores que tengo alrededor, no consiguen separarnos.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *