Impotencia / Impotencia. Por Manel Costa

Sense dubte, aquella era una casa desmanegada en la qual, naturalment, vivien llogaters desmanegats i absorts, totalment, en la innocuïtat de les seues vides. Basaven els seus moments, continus i permanents, en nimietats que només ells realçaven a nivells summament especials, les quals, no per arribar a ser-ho en les seues ments, estaven fora de l’abast de la resta del populatxo.

Adrià, un dels seus veïns, havia tingut certa sort en la seua vida. Per això, a més de ser odiat pels seus conveïns, era insultat i, de vegades, encara que no tantes, apedregat i vexat d’una manera salvatge i ordinària.

Aquell dia, normal com una jornada qualsevol, i sense causes aparents per a deixar de ser-ho, Adrià es va aixecar amb ànsies vertaderes d’incorporar-se al treball; ocupació que li facilitava uns bons ingressos i una no menys respectabilitat com a dependent cap de la Secció de Camiseria Especial per a Homes de Mitjana Talla i Talent Semblant; era en veritat un bon lloc, un lloc cobejat, naturalment, per tots aquells empleats catalogats en escalafons inferiors, tanmateix era un treball menyspreat per aquells dependents catalogats en escalafons superiors. A causa, i gràcies a aquest treball, havia pensat, en un futur no molt llunyà, deixar l’esmentada casa per a traslladar-se a una altra amb millors condicions d’habitabilitat i amb un veïnat més d’acord amb els seus ideals i les seues condicions intrínseques. 

Doncs bé, Adrià, que com ja hem indicat era el seu nom de pila, es va dirigir aquell matí, radiant d’il·lusió i d’insospitats esdeveniments, a realitzar les ablucions corresponents i diàries. Adrià, davant l’espill va somriure, “vaja –pensà–, tinc tres nassos”! No tenia un, dos, quatre, sis, sinó tres nassos! Al principi, Adrià, se’ls manyuclà, grapejà i tocà fins a l’eternitat, després el seu somriure es va tornar ganyota angoixant en comprovar que allò no era una broma del seus –odiats– conveïns. És a dir, Adrià, el bo de l’Adrià, havia despuntat el dia, així per les bones, amb tres nassos, cadascun al costat de l’altre, els tres summament iguals.

La veritat és que Adrià en un principi va tractar per tots els mitjans (generalment consistents en fortes estrebades de nassos)  de desprendre’s dels dos sobrants. Un intent en va el del pobre Adrià. Els seus esforços, encara que constants i amb empenta, no aconseguiren una altra cosa que posar els tres nassos vermells com una tomaca, alhora que, després dels ininterromputs intents, deixar-li forts dolors en els tres apèndixs. Va pensar, derrotat i enfonsat, que la culpa la tenia la maleïda, desmanegada i tenebrosa casa; ara sí, mai podria allunyar-se de la foscor d’aquell indret.

Salvador Dalí, Retrato de Mae West que puede utilizarse como apartamento surrealista, 1974, Teatro-Museo Dalí, Figueres

Sin duda, aquella era una casa desvencijada en la que, naturalmente, vivían inquilinos farragosos y absortos, totalmente, en la inocuidad de sus vidas. Basaban sus momentos, continuos y permanentes, en nimiedades que sólo ellos realzaban a niveles sumamente especiales, los cuales, no por llegar a serlo en sus mentes, estaban fuera del alcance del resto del populacho.

Adrián, uno de sus vecinos, había tenido cierta suerte en su vida. Por ello, además de ser odiado por sus convecinos, era insultado y, a veces, aunque no tantas, apedreado y vejado de una manera salvaje y ordinaria.

Ese día, normal como una jornada cualquiera, y sin causas aparentes para dejar de serlo, Adrián se levantó con ansias verdaderas de incorporarse al trabajo; empleo que le facilitaba unos buenos ingresos y una no menos respetabilidad como dependiente jefe de la Sección de Camisería Especial para Hombres de Mediana Talla y Talento Semejante; era en verdad un buen lugar, un lugar codiciado, naturalmente, para todos aquellos empleados catalogados en escalafones inferiores, sin embargo era un trabajo despreciado por aquellos dependientes catalogados en escalafones superiores. Debido, y gracias a este trabajo, había pensado, en un futuro no muy lejano, dejar dicha casa para trasladarse a otra con mejores condiciones de habitabilidad y con un vecindario más acorde con sus ideales y sus condiciones intrínsecas.

Pues bien, Adrián, que como ya hemos indicado era su nombre de pila, se dirigió aquella mañana, radiante de ilusión y de insospechados eventos, a realizar las abluciones correspondientes y diarias. Adrián, ante el espejo sonrió, “¡vaya —pensó—, tengo tres narices!”. No tenía una, dos, cuatro, seis, sino ¡tres narices! Al principio, Adrián, se las palpó, manoseó y tocó hasta la eternidad, después su sonrisa se volvió mueca angustiosa al comprobar que aquello no era una broma de sus —odiados— convecinos. Es decir, Adrián, el bueno de Adrián, había despuntado el día, así por las buenas, con tres narices, cada una al lado de la otra, los tres sumamente iguales.

La verdad es que Adrián en un principio trató por todos los medios (generalmente consistentes en fuertes tirones de narices) de desprenderse de las dos sobrantes. Un intento en vano, el del pobre Adrián. Sus esfuerzos, aunque constantes y con empuje, no consiguieron otra cosa que poner las tres narices rojas como un tomate, a la vez que, después de los ininterrumpidos intentos, dejarle fuertes dolores en los tres apéndices. Pensó, derrotado y hundido, que la culpa la tenía la maldita, farragosa y tenebrosa casa; ahora sí, nunca podría alejarse de la oscuridad de aquel lugar.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *