Els retrats / Los retratos. Por Manel Costa

Els retrats, eixos que es fan mitjançant pinzell i sense procediments més o menys mecànics, sempre m’han cridat l’atenció. M’han subjugat pel disgust i plaer que  m’oferien alhora (fet que em demostrava que quelcom molt negatiu pot ser compatible amb un estat de complaença). La meua decepció no consistia en la valoració artística del quadre, o perquè la tècnica fóra més o menys del meu gust, sinó per tot allò que, a través dels seus traços, em demostrava.

Totes les persones retratades eren éssers circumspectes, seriosos, emmidonats, com volent donar sensació de transcendència o, en altres casos, simplement mostrant la seua falsa humilitat i bondat mitjançant expressions estudiades. Amb tot, el que més ressaltava (es notava perfectament) era la seua inseguretat, estaven fora de lloc, una mica avergonyits per la seua pròpia figura, i tement no donar la imatge desitjada. Era tot un poema veure’ls patir a través del llenç.

Uns amagaven, de manera molt poc hàbil, el seu afany de superioritat; uns altres, satisfets per la seua posició econòmica, social, política, militar o religiosa (aquesta darrera era la que més contrasts oferia), s’envoltaven d’aquelles prebendes i distintius que els diferenciaven de la resta de la gentola que conformava la plebs. Tractaven (se’ls notava claríssimament) de mostrar-nos situacions forçades com si foren naturals. Encara rodejats per tots aquells (que ells creien) incondicionals, se’ls endevinava una inseguretat enorme, com si en qualsevol moment, amb tan sols uns minuts més de posar davant el pintor, anaren a perdre tots els seus emblemes, títols, insígnies, distintius i tota la parafernàlia que els sostenia en el seu lloc social, i quedar-se nus davant els ulls divertits i burlescos del poble.

Els pintors, la major part d’ells artistes honests, es recreaven amb aquesta visió, i, com no, es venjaven dels personatges allargant (i per tant, fent-los patir) tot el possible les sessions, per a expressar fidelment les superficialitats d’aquelles persones, per a reflectir les seues vacuïtats, les seues vileses i inseguretats. Tot això, aquell artista que tenia habilitat per a fer-ho, ho manifestava “entre pinzellades”; tan sols aquells que coneixien l’art i la sensibilitat artística podien distingir aquelles burles. Havies de saber captar, darrere de cada tret, el vertader perfil ocult, que aquell pintor, astutament, havia plasmat per mitjà de la seua ironia. Era la venjança de l’art quan és ofés pel poder i la vanitat.Demà, sense dubte, aniré a fer-me el meu catorzé retrat.

Francis Bacon, Retrato de Cristiano Lovatelli Ravarino, 1992

Los retratos, esos que se hacen mediante pincel y sin procedimientos más o menos mecánicos, siempre me han llamado la atención. Me han subyugado por el disgusto y placer que me ofrecían la vez (lo que me demostraba que algo muy negativo puede ser compatible con un estado de complacencia). Mi decepción no consistía en la valoración artística del cuadro, o porque la técnica fuera más o menos de mi gusto, sino por todo lo que, a través de sus trazos, me demostraba.

Todas las personas retratadas eran seres circunspectos, serios, almidonados, como queriendo dar sensación de trascendencia o, en otros casos, simplemente mostrando su falsa humildad y bondad mediante expresiones estudiadas. Con todo, lo que más resaltaba (se notaba perfectamente) era su inseguridad; estaban fuera de lugar, un poco avergonzados por su propia figura, y temiendo no dar la imagen deseada. Era todo un poema verlos sufrir a través del lienzo.

Unos escondían, de manera muy poco hábil, su afán de superioridad; otros, satisfechos por su posición económica, social, política, militar o religiosa (esta última era la que más contrastes ofrecía), se rodeaban de aquellas prebendas y distintivos que los diferenciaban del resto de la gentuza que conformaba la plebe. Trataban (se les notaba clarísimamente) de mostrarnos situaciones forzadas como si fueran naturales. Aunque rodeados por todos aquellos (que ellos creían) incondicionales, se les adivinaba una inseguridad enorme, como si en cualquier momento, con tan sólo unos minutos más de posar ante el pintor, fueran a perder todos sus emblemas, títulos, insignias, distintivos y toda la parafernalia que los sostenía en su lugar social, y quedarse desnudos ante los ojos divertidos y burlescos del pueblo.

Los pintores, la mayor parte de ellos artistas honestos, se recreaban con esta visión, y, como no, se vengaban de los personajes alargando (y por tanto, haciéndoles sufrir), todo lo posible, las sesiones, para expresar fielmente las superficialidades de aquellas personas, para reflejar sus vacuidades, sus vilezas e inseguridades. Todo ello, aquel artista que tenía habilidad para hacerlo, lo manifestaba “entre pinceladas”; sólo aquellos que conocían el arte y la sensibilidad artística podían distinguir aquellas burlas. Tenías que saber captar, detrás de cada rasgo, el verdadero perfil oculto, que aquel pintor, astutamente, había plasmado mediante su ironía. Era la venganza del arte cuando es ofendido por el poder y la vanidad.

Mañana, sin duda, iré a hacerme mi decimocuarto retrato.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *