Els hòmens verds / Los hombres verdes. Por Manel Costa

Fa anys, al meu país, hi va haver una època de gran mancança d’habitatges. Els perquè mai arribaren a descobrir-se. Els organismes oficials opinaven que era producte d’una planificació familiar dolenta de l’antic règim, la qual repercutia sensiblement sobre els programes actuals orquestrats pel govern. Per altra banda, les associacions de veïns, així com altres que s’hi crearen a l’empara de les necessitats del moment, argüien raonaments que atacaven obertament els sistemes ideats pels polítics de torn, mentre que aquests defenien que els vertaders culpables eren els anteriors polítics. Tant els uns com els altres, pense que tenien raó. El cas és que ambdues acusacions convergien per a cabrejar més el desgraciat que patia les conseqüències perverses d’una situació tan greu.

El govern, amb un mal criteri, va ordenar el desnonament d’aquelles vivendes que estigueren habitades per només una persona, per a, d’aquesta manera, col·locar aquelles famílies que, segons el nombre de membres (mai inferior a tres) ho necessitaren. Això comportava, conseqüentment, molts problemes. Més d’una vegada va haver de intervindre-hi la policia per a traure els inquilins que, mostrant (ingènuament) drets inviolables, es negaven a deixar els seu estatges. Veritablement, i des del punt de vista de l’afectat, havia de ser una situació extraordinàriament incòmoda i àdhuc desesperant; és més, va produir situacions, com més tard exposaré, exagerades i lamentables.

Immediatament s’hi va crear un tribunal que estudiés els casos concrets. Aquest jurat estava format per individus aliens al problema, és a dir, que no pertanyien ni a un bàndol ni a l’altre; si bé és veritat que, com més tard es va poder comprovar, en infinitud d’expedients van ser obligats a afavorir una part determinada.

Molts ciutadans que vivien sols se solidaritzaren immediatament formant lligues o aliances que ràpidament foren avortades per la legalitat vigent, que llavors ja donava mostres de vertadera il·legalitat. 

Tots aquells que, d’una manera o altra, anaren perdent la seua llar per no tindre amb qui compartir-la, no tingueren més remei que enginyar-se-les per a poder obtindre un sostre. Molts d’ells s’organitzaren en xicotetes comunes, emperò la majoria d’elles fracassaren. Eren persones habituades a viure a soles, sense companyia, i de sobte se’ls obligava, per les circumstàncies arbitràriament creades, a conviure amb altres éssers. La majoria va preferir cercar-se un altre mitjà per allotjar-se. Aleshores fou quan la imaginació de les persones va donar una bolcada envers el més absurd (o, almenys, és el que pensàvem la majoria de tots el afectats que vivíem aquest tràfec tan desenraonat). Uns pocs (als quals després, i lentament, van seguir vertaderes legions d’afectats) començaren a instal·lar la seua llar en les copes dels arbres; malgrat això, procuraven que aquests arbres foren el més cèntrics possibles. No volien perdre la proximitat a l’entorn d’origen. El fet de no anar-se’n als arbres de la perifèria o ja a la rodalia de la ciutat, obtenien dos avantatges: no perdre totalment el medi ambient en què habitaven amb anterioritat, i, per altra banda (i al meu juí la més poderosa), oferir contínuament, i sense desmai, la visió potent del seu problema a la resta de la societat. Els parcs, així com els carrer amples, transitats, i pletòrics d’arbres al seus costats, exposaven, davant els ulls del ciutadà, una qüestió altament patètica, injusta i alienant. En certa manera, les autoritats podrien haver evitat aquest espectacle prohibint-lo d’arrel, però, sorprenentment per a tots, els seus legisladors no trobaven motius legals per a defenestrar (en aquest cas tan singular “desarbrar”) els incòmodes inquilins d’aquestes zones verdes.

Així anaren passant els anys, i aquests homes i dones s’adaptaren amb tal soltesa i facilitat al seu nou microambient, que no tardaren a conformar-se en una petita comunitat marginada dins de la mateixa societat. S’hi crearen les seues pròpies lleis, costums, les seues pròpies festes, celebracions i necessitats; noves famílies creixien sense necessitat de l’organització que els rodejava i que els havia expulsat del seu si. Eren conscients, tanmateix, de les seues limitacions (així s’havien expressat moltes voltes els seus representats); emperò la felicitat cada volta més els empastifava, no els importaven les mancances que ara assumien i que abans eres inadmissibles i insuportables, no els importava no tenir metes a llarg termini.

També, a causa, en un principi, de la seua manca de recursos, van decidir alimentar-se de fulles i petits fruits que els oferia el seu aixopluc (amb aquest estil de vida, s’hi tornaren pacífics i condescendents, desaparegué per complet tota l’agressivitat; al contrari, el respecte i la solidaritat eren part consubstancial de la seua relació). Passades unes generacions, la seua pell es va tornar verda i brillant com les fulles dels arbres que els acaronaven diàriament. A poc a poc, es convertiren en una altra raça. Hui, encara que el govern ha canviat, encara que associacions d’ajuda al necessitat, encara que la Societat Protectora d’Animals i Plantes, així com importants grups ecologistes, s’han interessat seriosament per ells, per trobar una solució i que puguen tornar a la societat de la qual fa temps els van arrancar, i crear els camins adients per una reincorporació justa i sense entrebancs, aquests s’hi neguen en rodó. Es troben plenament identificats amb la seua manera de viure.Tinc por que el govern i les societats que el sustenten s’encaboten una altra volta a “salvar” els “necessitats” i actuen de la mateixa manera injusta, abusiva i capritxosa que temps enrere feren. Esperem que això no torne a passar.

Ilustración del barón rampante, libro de Italo Calvino

Hace años mi país atravesó una época de gran carencia de viviendas. Los porqués nunca llegaron a descubrirse. Los organismos oficiales opinaban que era producto de una mala planificación familiar del antiguo régimen, lo cual repercutía sensiblemente sobre los programas vigentes orquestados por el actual gobierno. Por otra parte, las asociaciones de vecinos, así como otras que se crearon al amparo de las necesidades del momento, argüían razonamientos que atacaban abiertamente los sistemas ideados por los políticos de turno; mientras que estos insistían en defender que los verdaderos culpables eran los anteriores políticos. Tanto los unos como los otros, pienso que tenían razón. El caso es que ambas acusaciones convergían para cabrear más al desgraciado que sufría las consecuencias perversas de una situación tan grave.

El gobierno, con un mal criterio, ordenó el desahucio de aquellas viviendas que estuvieran habitadas por sólo una persona, para, de este modo, colocar aquellas familias que, según el número de miembros (nunca inferior a tres) la necesitaran. Ello suponía, consecuentemente, muchos problemas. Más de una vez tuvo que intervenir la policía para sacar a los inquilinos que, mostrando (ingenuamente) derechos inviolables, se negaban a dejar su moradas. Verdaderamente, y desde el punto de vista del afectado, debía ser una situación extraordinariamente incómoda y aun desesperante; es más, produjo situaciones, como más tarde expondré, exageradas y lamentables.

Inmediatamente se creó un tribunal que estudiara los casos concretos. Este jurado estaba formado por individuos ajenos al problema, es decir, que no pertenecían ni a un bando ni al otro; si bien es verdad que, como más tarde se pudo comprobar, en infinitud de expedientes fueron obligados a favorecer a una parte determinada.

Muchos ciudadanos que vivían solos se solidarizaron inmediatamente formando ligas o alianzas que rápidamente fueron abortadas por la legalidad vigente, que entonces ya daba muestras de verdadera ilegalidad.

Todos aquellos que, de una manera u otra, fueron perdiendo su hogar por no tener con quien compartirla, no tuvieron más remedio que ingeniárselas para poder obtener un techo. Muchos de ellos se organizaron en pequeñas comunas, sin embargo la mayoría de ellas fracasaron. Eran personas habituadas a vivir a solas, sin compañía, y de repente se les obligaba, por las circunstancias arbitrariamente creadas, a convivir con otros seres. La mayoría prefirió buscarse otro medio para alojarse. Entonces fue cuando la imaginación de las personas dio un vuelco hacia lo más absurdo (o, al menos, es lo que pensábamos la mayoría de todos los afectados que vivíamos este tráfico tan descabellado). Unos pocos (a los que después, y lentamente, siguieron verdaderas legiones de afectados) empezaron a instalar su hogar en las copas de los árboles; sin embargo, procuraban que estos árboles estuvieran lo más céntricos posibles. No querían perder la proximidad al entorno de origen. El hecho de no irse a los árboles de la periferia o ya en las cercanías de la ciudad, les confería dos ventajas: no perder totalmente el medio ambiente en el que habitaban con anterioridad, y, por otra parte (y en mi juicio la más poderosa), ofrecer continuamente, y sin desmayo, la visión potente de su problema al resto de la sociedad. Los parques, así como las calles anchas, transitadas y pletóricas de árboles a sus lados, exponían, ante los ojos del ciudadano, una cuestión altamente patética, injusta y alienante. En cierto modo, las autoridades podrían haber evitado este espectáculo prohibiéndolo de raíz, pero, sorprendentemente para todos, sus legisladores no encontraban motivos legales para defenestrar (en este caso tan singular “desarbolar”) a los incómodos inquilinos de estas zonas verdes.

Así fueron pasando los años, y estos hombres y mujeres se adaptaron con tal soltura y facilidad a su nuevo microambiente, que no tardaron en conformarse en una pequeña comunidad marginada dentro de la misma sociedad. Se crearon sus propias leyes, costumbres, sus propias fiestas, celebraciones y necesidades; nuevas familias crecían sin necesidad de la organización que les rodeaba y que los había expulsado de su seno. Eran conscientes, sin embargo, de sus limitaciones (así se habían expresado muchas veces a sus representantes); empero, curiosamente, la felicidad, cada vez con más fuerza, los embadurnaba; no les importaban las carencias que ahora asumían y que antes eran inadmisibles e insoportables, no les incomodaba el no tener metas a largo plazo.

También, debido, en un principio, a su falta de recursos, decidieron alimentarse de hojas y pequeños frutos que les ofrecía su cobijo (con este estilo de vida, se volvieron pacíficos y condescendientes, desapareció por completo toda la agresividad; al contrario, el respeto y la solidaridad eran parte consustancial de su relación). Pasadas unas generaciones, su piel se volvió verde y brillante como las hojas de los árboles que los acariciaban diariamente. Poco a poco, se convirtieron en otra raza. Hoy, aunque el gobierno ha cambiado, aunque asociaciones de ayuda al necesitado, aunque la Sociedad Protectora de Animales y Plantas, así como importantes grupos ecologistas, se han interesado seriamente por ellos, con el fin de encontrar una solución y puedan volver a la sociedad a la que hace tiempo pertenecieron, creando caminos adecuados para una reincorporación justa y sin tropiezos, estos se niegan en redondo. Se encuentran plenamente identificados con su manera de vivir.

Tengo miedo que el gobierno y las sociedades que lo sustentan se empeñen otra vez en “salvar” a los “necesitados” y actúen de la misma manera injusta, abusiva y caprichosa que tiempo atrás hicieron. Esperamos que esto no vuelva a pasar.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *