El caçador / El cazador. Por Manel Costa, con ilustraciones de Kolo

Kolo, El cazador, 2020

Ocult entre els matolls, el caçador esperava la seua presa. Feia uns quants dies que romania pacientment, mes l’animal (amb encertada visió del moment) no apareixia per cap costat. Indubtablement tal pèrdua de temps l’inquietava. Tal volta és perquè per aquests paratges no habita la fera? – es preguntava repetides vegades el caçador, sense obtindre resposta.

Feia temps que havia sentit parlar de la gran i variada fauna existent per aquelles terres, emperò els dies passaven i les cames, ajupit com es trobava, li feien mal, baldament no era, amb tot, un dolor punxant, agressiu o insuportable; això va ocórrer al principi, si bé, a mesura que passava el temps, el dolor es va ensopir, encara va continuar d’una manera rutinària, monòtona, sorda i indiferent, com complint amb una obligació, però no amb el desig natural del tarannà de qualsevol dolor que tinga amor propi. Notava que eixe dany existia però, alhora, ja no l’afectava; això podria ser paradoxal dins d’un patiment distint del que ell suportava, tanmateix, aquest no era el seu cas, d’altra manera el dany patit hauria minvat, a poc a poc, el seu ja debilitat ànim. Temia, això sí, que quan la peça apareguera, els seus músculs el traïren atrofiats per la manca de moviment i no poguera actuar amb prestesa i habilitat.

Va pensar —també— d’abandonar, però li era completament impossible; el seu orgull li ho impedia o, senzillament, era la seua incapacitat física per a aixecar-se. De qualsevol manera, l’abandonament no era una alternativa.

Diverses vegades havia cregut atalaiar la fera entre els penyals àrids de l’horitzó, però sempre es quedava en això, en una possibilitat que mai es convertia en fet. Així portava dies, setmanes, tal vegada mesos.

Va pensar en la seua família, en el seu treball, en el seu cercle social, tot abandonat per aquella probable peça, per aquell possible i vanitós trofeu.Aquesta situació va començar a semblar-li insostenible. Una idea obscura començà a envair-li el cervell; al principi l’albirà difuminada, mes quan a poc a poc surà a la superfície va adonar-se de la claredat del pensament, i, per tant, de la situació. Era per a posar-se a plorar o a riure; tant de temps esperant inútilment… quan des d’un principi…, en fi…, amb tranquil·litat i assossec, estranyament segur de si mateix, apuntà directament a la seua boca i va prémer el gallet de l’escopeta. 

Oculto entre los matorrales, el cazador esperaba su presa. Hacía varios días que permanecía pacientemente, mas el animal (con acertada visión del momento) no aparecía por ningún lado. Indudablemente tal pérdida de tiempo le inquietaba. ¿Tal vez es porque por estos parajes no habita la fiera? —se preguntaba repetidas veces el cazador, sin obtener respuesta.

Hacía tiempo que había oído hablar de la gran y variada fauna existente por aquellas tierras, empero los días pasaban y las piernas, agachado como se encontraba, le hacían daño, aunque no era, con todo, un dolor punzante, agresivo o insoportable; esto ocurrió al principio, si bien, a medida que pasaba el tiempo, el dolor se adormeció, aunque continuó de una manera rutinaria, monótona, sorda e indiferente, como cumpliendo con una obligación, pero no con el deseo natural del talante de cualquier dolor que tenga amor propio. Notaba que ese daño existía pero, al mismo tiempo, ya no le afectaba; esto podría ser paradójico dentro de un sufrimiento distinto del que él soportaba; sin embargo, este no era su caso, de otra manera el daño sufrido habría disminuido, poco a poco, su ya debilitado ánimo. Temía, eso sí, que cuando la pieza apareciera, sus músculos le traicionaran, atrofiados por la falta de movimiento, y no pudiera actuar con presteza y habilidad.

Pensó en abandonar, pero le era completamente imposible; su orgullo se lo impedía o, sencillamente, era su incapacidad física para levantarse. De cualquier manera, el abandono no era una alternativa.

Varias veces había creído otear la fiera entre los peñascos áridos del horizonte, pero siempre se quedaba en eso, en una posibilidad que nunca se convertía en hecho. Así llevaba días, semanas, tal vez meses.

Pensó en su familia, en su trabajo, en su círculo social, abandonado por aquella probable pieza, por aquel posible y vanidoso trofeo.

Esta situación empezó a parecerle insostenible. Una idea oscura empezó a invadir el cerebro; al principio la avistó difuminada, mas cuando poco a poco surgió a la superficie se dio cuenta de la claridad del pensamiento, y, por tanto, de la situación. Era para ponerse a llorar o reír; tanto tiempo esperando inútilmente… cuando desde un principio…; en fin, con tranquilidad y sosiego, extrañamente seguro de sí mismo, apuntó directamente a su boca y apretó el gatillo de la escopeta.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *