ActualidadRelatos

El botxí / El verdugo. Por Manel Costa con ilustraciones de Kolo

©Kolo, El verdugo, 2020

Era botxí des de sempre, no havia fet una altra cosa en tota la seua vida. Després de molts anys d’ofici es trobava en el dilema d’abandonar la seua carrera o, vencent un sentiment (un profund sentiment –diria ell–), continuar el seu treball. Era l’únic botxí del país, i per això, alhora que era temut, era admirat i respectat.

Mes la desgràcia va voler que tota la seua posició social perillara i se n’anara en orri pel mal pas donat per un dels seus fills.

Feia poc, un fill seu, l’Enric, havia estat jutjat i sentenciat a mort per un assassinat, i ni més ni menys a ell li encarregaven ajusticiar-lo. La llei no reconeixia, en aquests casos, cap llaç sentimental o familiar que el poguera lliurar de l’encomana rebuda dels alts magistrats. L’ordre havia de ser acomplida en data molt pròxima i ja assenyalada. La negació a efectuar l’execució implicava la renúncia immediata al treball, amb deshonor i pèrdua dels drets adquirits durant tot el temps treballat. Molt clar li ho havia dit el seu superior, el qual, també és veritat, comprenia el seu problema però pel qual no podia –segon les seues paraules– fer absolutament res. Les lleis del país eren bastant estrictes i contundents quant a l’abandó d’un treball d’unes característiques tan especials com el seu, i més si aquest depenia d’un estament estatal com era el Ministeri de Justícia, que com el seu nom indicava era dels més justos de tots els ministeris que tenia l’Estat.

Diverses vegades havia intentat adduir malaltia, desassossec i, fins i tot, va demanar unes curtes vacances; perquè si bé era veritat que aquest any ja les havia complit, també ho era que havia fet moltes execucions fora de l’horari normal i mai, absolutament mai, eixe treball extra li l’havien pagat.

Àdhuc, desesperat per la proximitat de la data funesta i trista, va optar per elevar una súplica al Gran Prebost General del País, la qual mai, com era natural, fou contestada.

La primera alternativa suposava matar el seu fill, la segona… la segona… no la trobava. Es posara com es posara deduïa que el seu fill seria escapçat, si no per ell, per algú que prematurament cercaren per a efectuar el seu treball, per la qual cosa amb tota seguretat seria un simple aficionat que amb la seua malaptesa i inexperiència faria patir d’una manera indescriptible el seu fill, mentre que si s’encarregava ell de realitzar-ho ho faria amb gaire amor, i amb l’avantatge que ell sabia el punt exacte on havia de tallar perquè la mort fóra ràpida i indolora. 

La segona alternativa suposava negar-se a celebrar l’execució, fet que comportava el seu acomiadament immediat, i, per tant, la pèrdua del suport econòmic per a tota la seua família, la qual, indefectiblement, es veuria obligada a viure de la caritat i probablement en la indigència, i amb seguretat, els seus altres fills foren presa de malalties aterridores que els portarien, sí o sí, a la tomba.

Segur de si mateix, amb una expressió bondadosa en la seua cara, i content per la seua decisió, baixà amb força la destral separant-hi, d’un sol cop, el cap del cos del seu fill.

Era verdugo desde siempre, no había hecho otra cosa en toda su vida. Después de muchos años de oficio se encontraba en el dilema de abandonar su carrera o, venciendo un sentimiento (un profundo sentimiento —diría él), continuar con su trabajo. Era el único verdugo del país, y por ello, a la vez que era temido, era admirado y respetado.

Mas la desgracia quiso que toda su posición social peligrará y se fuera al traste por el mal paso dado por uno de sus hijos.

Hacía poco, un hijo suyo, Enrique, había sido juzgado y sentenciado a muerte por un asesinato, y nada menos a él le encargaban ajusticiarlo. La ley no reconocía, en estos casos, ningún lazo sentimental o familiar que le pudiera librar de la encomienda recibida de los altos magistrados. La orden debía ser cumplida en fecha muy próxima y ya señalada. La negación a efectuar la ejecución implicaba la renuncia inmediata al trabajo, con deshonor y pérdida de los derechos adquiridos durante todo el tiempo trabajado. Muy claro se lo había dicho su superior, el cual, también es verdad, comprendía su problema pero por el que no podía —según sus palabras— hacer absolutamente nada. Las leyes del país eran bastante estrictas y contundentes en cuanto al abandono de un trabajo de unas características tan especiales como el suyo, y más si éste dependía de un estamento estatal como era el Ministerio de Justicia, que como su nombre indicaba era de los más justos de todos los ministerios que tenía el Estado.

Varias veces había intentado aducir enfermedad, desasosiego e, incluso, pidió unas cortas vacaciones; porque si bien era verdad que este año ya las había cumplido, también lo era que había hecho muchas ejecuciones fuera del horario normal y nunca, absolutamente nunca, ese trabajo extra se lo habían pagado.

Incluso, desesperado por la proximidad de la fecha funesta y triste, optó por elevar una súplica al Gran Preboste General del País, la cual, como era natural, nunca fue contestada.

La primera alternativa suponía matar a su hijo, la segunda…, la segunda… no la encontraba. Se pusiera como se pusiera deducía que su hijo sería descabezado, si no por él, por alguien que prematuramente buscaran para efectuar su trabajo, por lo que con toda seguridad sería un simple aficionado que con su torpeza e inexperiencia haría sufrir de una manera indescriptible a su hijo, mientras que si se encargaba él de realizarlo lo haría con mucho amor, y con la ventaja de que él sabía el punto exacto donde debía cortar para que la muerte fuera rápida e indolora.

La segunda alternativa suponía negarse a celebrar la ejecución, lo que conllevaba su despido inmediato, y, por tanto, la pérdida del apoyo económico para toda su familia; la que, indefectiblemente, se vería obligada a vivir de la caridad y probablemente en la indigencia, y con seguridad, sus otros hijos fueran presa de enfermedades aterradoras que los llevarían, sí o sí, a la tumba.

Seguro de sí mismo, con una expresión bondadosa en su cara, y contento por su decisión, bajó con fuerza el hacha separándole, de una sola vez, la cabeza del cuerpo de su hijo.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *