Amor total / Amor total. Por Manel Costa, con ilustraciones de Kolo

©Kolo, Amor total, 2020

És veritat que l’expressió verbal, l’escriptura, i fins i tot el pensament, tenen els seus límits (almenys de moment). Per tant, la definició de l’amor es troba en l’eteri, en el no-res i en el tot, i és molt difícil agafar-la per a convertir-la en mots.

L’AMOR TOTAL ha de constar de tres facetes, cadascuna de les quals és inherent a la resta; són, efectivament, una unitat de conjunt. Molts pocs éssers en la història de la humanitat, han posseït aquest do tan redó i complex. Éssers que antany foren presos per “folls” i a hores d’ara són conceptuats per “bojos”.

Hem de concebre l’AMOR TOTAL com EL SENTIMENT –amb majúscules– compost, al seu torn, per una sèrie de subsentiments, alguns dels quals, hui, malauradament, coneixem com l’amor. El que vull dir és que no són més que un tros, un subsentiment aïllat, o a tot estirar, l’agrupació d’uns quants, i l’únic que aconsegueixen és crear nous subsentiments negatius (perquè també existeix l’ODI TOTAL). Emperò això representa una xicoteta part de l’AMOR TOTAL, és a dir, aquest és el conjunt de diversos subsentiments i sensacions que l’humà coneix i posseeix: afecte, amistat, comprensió, sinceritat, lleialtat, respecte, etc. La unió de tots aquests sentiments conformen l’AMOR TOTAL. Per desgràcia solament en posem en pràctica uns quants, i el més penós és que creiem que AMEM. 

La segona faceta consisteix en la capacitat per a emetre aquest sentiment cap als altres. Malauradament, i al marge n’hi ha molts pocs que posseeixen l’AMOR TOTAL, els altres subsentiments els entreguem a un determinat i limitat nombre de éssers, sense adonar-nos que l’AMOR TOTAL és tan total en si mateix, en la seua essència, com en la capacitat de sentir cap als altres, cap a l’infinit, sense limitacions en el nombre ni el gènere. No ha d’haver-hi cap discriminació quan atorguem aquest SENTIMENT.

La seua tercera cara resideix en el llançament de l’AMOR TOTAL sense esperar cap reciprocitat, amb un altruisme exasperant, final, sense cap esperança recòndita de reflex.

És així com la humanitat seria sofrible; el món arribaria a ser LA IDEA feta realitat.

És clar que això és simple utopia, o encara pitjor, un somni extravagant d’un assenyat terriblement tendre i emotiu.Dit tot açò, va passar uns minuts pensatiu, al temps que es furgava el nas amb una fruïció exquisida i tendra; amb els dits va tornejar escrupolosament el producte del seu plaer instintiu. Poc després, tan aviat com la boleta començà a minvar la va soltar, i es va dir: “La vida és un mal tràngol que, sí o sí, has de passar. Tal em va dir mon pare”. I desaparegué amb el seu típic caminar pesat, coixejant i indeterminat.

Es verdad que la expresión verbal, la escritura, e incluso el pensamiento, tienen sus límites (al menos de momento). Por lo tanto, la definición del amor se encuentra en lo etéreo, en la nada y en el todo, y es muy difícil atraparla para convertirla en palabras.

El AMOR TOTAL debe constar de tres facetas, cada una de las cuales es inherente al resto; son, efectivamente, una unidad de conjunto. Muy pocos seres en la historia de la humanidad han poseído este don tan redondo y complejo. Seres que antaño fueron tomados por «locos» y en la actualidad son conceptuados por «locos».

Debemos concebir el AMOR TOTAL como EL SENTIMIENTO —con mayúsculas— compuesto, a su vez, por una serie de subsentimientos, algunos de los cuales, hoy, desgraciadamente, conocemos como el amor. Lo que quiero decir es que no son más que un trozo, un subsentimiento aislado, o como mucho, la agrupación de unos cuantos, y lo único que consiguen es crear nuevos subsentimientos negativos (porque también existe el ODIO TOTAL). Empero esto representa una pequeña parte del AMOR TOTAL, es decir, este es el conjunto de varios subsentimientos y sensaciones que el humano conoce y posee: afecto, amistad, comprensión, sinceridad, lealtad, respeto, etc. La unión de todos estos sentimientos conforma el AMOR TOTAL. Por desgracia solo ponemos en práctica unos cuantos, y lo más penoso es que creemos que amamos.

La segunda faceta consiste en la capacidad para emitir este sentimiento hacia los demás. Desgraciadamente, y al margen de que hay muy pocos que poseen el AMOR TOTAL, los demás subsentimientos los entregamos a un determinado y limitado número de seres, sin darnos cuenta que el AMOR TOTAL es tan total en sí mismo, en su esencia, como en la capacidad de sentir hacia los demás, hacia el infinito, sin limitaciones en el número ni el género. No debe haber ninguna discriminación cuando otorgamos este SENTIMIENTO.

Su tercera cara reside en el lanzamiento del AMOR TOTAL sin esperar ninguna reciprocidad, con un altruismo exasperante, final, sin ninguna esperanza recóndita de reflejo.

Es así como la humanidad sería sufrible; el mundo llegaría a ser LA IDEA hecha realidad.

Está claro que esto es simple utopía, o aún peor, un sueño extravagante de un sensato terriblemente tierno y emotivo.

Dicho todo esto, pasó unos minutos pensativo, al tiempo que se hurgaba la nariz con una fruición exquisita y tierna; con los dedos torneaba escrupulosamente el producto de su placer instintivo. Poco después, tan pronto como la bolita empezó a mermar la soltó, y se dijo: «La vida es un mal trago que, sí o sí, tienes que pasar. Tal como me dijo mi padre”. Y desapareció con su típico andar pesado, indeterminado y su manifiesto cojeo.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *