Afonament / Derrumbamiento. Por Manel Costa

I fins i tot, adonant-se que obrava de manera atziaga per a ell, ella va continuar procedint de la mateixa manera, aniquilant, a poc a poc, un esperit tan feble. Aquesta actitud denotava certa inclinació al sadisme, llevat –pense jo– que actuara d’una manera inconscient, encara que, això sí, premeditada, la qual cosa era un contrasentit, ho mirares per on ho mirares.

No és que l’assumpte m’afectara, vertaderament m’era totalment indiferent; tanmateix eixa indiferència em resultava incòmoda, era –en poques paraules– un destorb per a la tranquil·litat de la meua consciència. Sense dubte era un posicionament determinat davant l’esmentada injustícia, dolenta-bona-neutra, però posicionament al cap i a la fi. Tampoc, eixa és la veritat, podia jo trasbalsar la situació, mes bé la meua intervenció podria agreujar l’assumpte, és més, estic segur que així hauria succeït.

La meua intranquil·litat, la meua inseguretat, els meus titubejos assidus em produïen desestabilitzacions. Indefectiblement havia de prendre una decisió, fóra aquesta la que fóra, però una, i aviat, però. Sabia que prenguera la que prenguera, poc després de realitzar-la es tornaria en contra meua, demanant-me explicacions (amb tota la raó) pel fracàs tan colossal assolit. Emperò, el que estava clar era que prenent el senzill posicionament d’espectador imparcial, això, clarament, m’abocaria a un forat sense fons del qual difícilment podria eixir.

Fotograma de Irrational Man, Woody Allen, 2015

E incluso, dándose cuenta de que obraba de manera aciaga para él, ella continuó procediendo de la misma manera, aniquilando, poco a poco, un espíritu tan débil. Esta actitud denotaba cierta inclinación al sadismo, salvo —pienso yo— que actuara de una manera inconsciente, aunque, eso sí, premeditada, lo que era un contrasentido, lo miraras por donde lo miraras.

No es que el asunto me afectara, verdaderamente me era totalmente indiferente; sin embargo esa indiferencia me resultaba incómoda, era —en pocas palabras— un estorbo para la tranquilidad de mi conciencia. Sin duda era un posicionamiento determinado ante dicha injusticia, mala-buena-neutra, pero posicionamiento al fin y al cabo. Tampoco, esa es la verdad, podía yo modificar la situación, más bien mi intervención podría agravar el asunto, es más, estoy seguro de que así habría sucedido.

Mi intranquilidad, mi inseguridad, mis titubeos asiduos me producían desestabilizaciones. Indefectiblemente debía tomar una decisión; sería esta la que fuere, pero una y pronto. Sabía que tomara la que tomara, poco después de realizarla, se volvería en contra mía, pidiéndome explicaciones (con toda la razón) por el fracaso tan colosal alcanzado. Empero, lo que estaba claro era que, tomando el sencillo posicionamiento de espectador imparcial, me empujaría, de forma clara y rotunda, hacia un agujero sin fondo del que difícilmente podría salir.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *